Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2011

Πρός Τόν κ. Ἰωνάθαν Μακρῆ - Ανοιχτή επιστολή

Ἐν Δημητσάνῃ τῇ 22ᾳ Ἰουλίου 2010


Πρός

Τόν κ. Ἰωνάθαν Μακρῆ Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Ἱεραποστολικῆς Ἑνώσεως

Λυδίας 12 εἰς Ἀθήνας

Κύριε Πρόεδρε,

Ἀπό ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως πού ποιμαίνω, ἔμαθα

ὅτι ἀποστείλατε σ᾿ αὐτούς ἕνα ἀντίτυπο τῆς Καινῆς Διαθήκης μέ ἐπιστολή, στήν ὁποία ἀνα-

κοινώνετε ὅτι κατά τήν περίοδο τοῦ θέρους θά ἐπισκεφθεῖτε τήν ἐπαρχία μας, γιά νά διανείμετε

καί στούς χριστιανούς μας τήν Καινή Διαθήκη.

1. Κατά πρῶτον, ἔχω νά σᾶς ἐκφράσω τήν ἀπορία μου, γιατί ἀγνοήσατε παντελῶς τόν

ἐπίσκοπο τῆς ἐπαρχίας καί δέν στείλατε καί σ᾿ αὐτόν τήν ἐπιστολή σας αὐτήν, ἀλλά ἀπευ-

θυνθήκατε κατ᾿ εὐθείαν στούς ἱερεῖς. Αὐτό, τό ὅτι δέν γνωρίζετε τό ἐκκλησιολογικό δόγμα

ὅτι ὁ ἐπίσκοπος, ἐπειδή αὐτός εἶναι ὁ προϊστάμενος τῆς ἱερᾶς Συνάξεως τῶν πιστῶν διά τήν

τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας, γι᾿ αὐτό καί αὐτός εἶναι καί ὁ ὑπεύθυνος γιά τήν κατήχηση

καί τήν διαποίμανση τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ στήν ἐπαρχία του, αὐτό λέγω, μέ κάνει νά ὑποπτευθῶ

ὅτι δέν μετέχετε σ᾿ αὐτήν τήν ἱερή εὐχαριστισιακή Σύναξη τῶν πιστῶν, ὅτι, δηλαδή, δέν εἶστε

μέλος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.

2. Σᾶς πληροφορῶ ὅτι οἱ κληρικοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, πρός τούς ὁποίους ἀπευ-

θυνθήκατε, καί ἐγώ ὁ ἐπίσκοπος προσωπικῶς, δέν θέλουμε, μά διόλου δέν θέλουμε, νά ἐπι-

σκεφθεῖτε τήν Μητρόπολή μας γιά τό ἔργο πού θέλετε νά κάνετε σ᾿ αὐτήν καί θά

ἐνημερώσουμε τόν λαό μας νά μήν δεχτεῖ τήν προσφορά σας. Τό ἔργο αὐτό τῆς προσφορᾶς

τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ στόν λαό τό ἔχουμε ἀναλάβει ἐμεῖς οἱ κληρικοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως,

τό προσφέρουμε δέ αὐτό κατά τίς ἱερές μας Συνάξεις καί μάλιστα κατά τήν τέλεση τῆς Θείας

Λειτουργίας. Σεῖς καί οἱ ὁμοφρονοῦντες μέ σᾶς δέν κοινωνεῖτε μέ ἐμᾶς τούς Ὀρθοδόξους τοῦ

Σώματος καί Αἵματος τοῦ Σταυρωθέντος καί Ἀναστάντος Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί

γι᾿ αὐτό δέν εἶναι δυνατόν νά δεχθοῦμε ἀπό «ἀκοινωνήτους» τόν λόγο τοῦ Θεοῦ.

3. Εὐχαρίστως, ἄν θέλετε, σᾶς δεχόμεθα νά διαλεχθοῦμε μαζί σας δημοσίως σέ κάποια

πλατεία τῶν κωμοπόλεών μας καί θέλουμε – γιά νά ἀποκαλυφθεῖτε ποιοί εἶστε –νά μᾶς πεῖτε

τί πιστεύετε γιά τήν Κυρία μας Θεοτόκο, ἐάν δηλαδή Τήν πιστεύετε ὡς Ἀειπάρθενον, καί τί

ἑρμηνεία δίνετε στό θέμα περί τῶν «ἀδελφῶν» τοῦ Ἰησοῦ. Ἐπίσης, κατά τόν διάλογόν μας

αὐτόν, θέλουμε νά μᾶς πεῖτε πάλι τί πιστεύετε γι᾿ αὐτό πού κοινωνοῦμε ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι

κατά τήν Θεία Λειτουργία. Εἶναι ἤ δέν εἶναι Σῶμα Χριστοῦ; Προσέξτε μόνο ἀπό αὐτά πού θά

πεῖτε μήν προκαλέσετε τήν ὀργή τῶν χριστιανῶν. Γιατί ὁ λαός μας ἐδῶ, παρά τά ἁμαρτήματά

του, κρατεῖ σταθερή τήν ὀρθόδοξη πίστη του, ὅπως τήν παρέλαβε σάν προῖκα ἀπό τούς πατέρες

του καί τούς παποῦδες του, καί τήν ὑπερασπίζει μέχρι αἵματος. Ὁ λαός μας ἐδῶ, ὅπως ὅλοι

οἱ Ὀρθόδοξοι, προσκυνᾶ τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο ὡς Ἀειπάρθενο καί τήν μεγαλύνει ὡς Παναγία

καί πιστεύει ὅτι αὐτό πού κοινωνάει στήν Θεία Λειτουργία εἶναι στήν πραγματικότητα τό

Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ καί δέν τό συμβολίζει ἁπλᾶ.

4. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, σᾶς συνιστῶ ὡς ἐπίσκοπος νά μήν ἐπισκεφτεῖτε τήν ἐπαρχία Γόρ-

τυνος καί Μεγαλοπόλεως, γιατί ὁ λαός της ἔχει μάθει νά δέχεται τήν Ἁγία Γραφή μόνο ἀπό

τούς ἱερεῖς του, οἱ ὁποῖοι εἶναι καί οἱ σωστοί ἑρμηνευτές της. Καί τό λέγω αὐτό, γιατί ἐμεῖς

οἱ ὀρθόδοξοι ἀγαποῦμε καί δίνουμε σημασία στήν ἑρμηνεία, τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί ὄχι ἁπλῶς

στήν μετάφρασή της, πού θέλετε ἐσεῖς νά μᾶς προσφέρετε. Γιά τήν ἑρμηνεία δέ τῆς Ἁγίας

Γραφῆς ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι ἔχουμε αὐτή τήν χρυσή βάση: Ὅπως ἡ Ἁγία Γραφή γράφτηκε μέ

τόν φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἔτσι καί οἱ ἑρμηνευτές της πρέπει νά ἔχουν καί αὐτοί τόν

φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἔτσι εἶναι. Ὁ μαθηματικός ἐννοεῖ τά μαθηματικά! Καί τέ-

τοιοι φωτισμένοι ἑρμηνευτές εἶναι οἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, τούς ὁποίους ὅμως

δέν δέχονται οἱ αἱρετικοί προτεστάντες. Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι δέν λέμε μόνο γιά τήν Ἁγία Γραφή,

ἀλλά γιά «τήν Ἁγία Γραφή, ὅπως αὐτήν ἡρμήνευσαν οἱ ἅγιοι Πατέρες»! Ἡ Καινή Διαθήκη

τήν ὁποία προσφέρετε καλή βεβαίως εἶναι, γιατί εἶναι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, – ἄν καί ἡ μετάφρασή

της, σάν ἀνθρώπινο δημιούργημα, ἔχει λάθη – , ἀλλά δέν θέλουμε τήν προσφορά τοῦ θείου

λόγου ἀπό σᾶς. Τό ἔργο αὐτό τό κάνουμε ἐμεῖς, ὅσο μποροῦμε βέβαια, ἀλλά παρακαλοῦμε τήν

Καλή μας Παναγία νά εὐλογήσει τόν πόθο μας καί τόν κόπο μας, πού κάνουμε στήν ἱερά μας

διακονία γιά τά Τέκνα Της.

῎Ηδη διά τῶν ἱερέων, οἱ ὁποῖοι πρέπει νά εἶναι οἱ φύλακες καί φρουροί τῆς πίστης τοῦ λαοῦ,

εἰδοποίησα τούς χριστιανούς τῆς Μητροπόλεώς μου νά μήν δεχθοῦν τήν προσφορά ἀντιτύπων

τῆς Καινῆς Διαθήκης ἀπό σᾶς.

Μέ πολλές εὐχές γιά τήν ἀπόκτηση τῆς σωστῆς ἑρμηνείας τῆς Ἁγίας Γραφῆς κατά τήν

διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας

† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

στήν Ἕδρα τῆς Εἰσαγωγῆς στήν Παλαιά Διαθήκη καί Ἑρμηνείας τοῦ Κειμένου τῶν Ο΄
 
πηγη:
 http://www.imgortmeg.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=10&Itemid=20

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου