Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013

ΙΗΣΟΥΣ Ο ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ
Αποδείξεις περί του γεγονότος ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν Γαλιλαίος και πιο συγκεκριμένα εκ της Ναζαρέτ της εξελληνισμένης περιοχής της Γαλιλαίας, σύμφωνα με όσα αναφέρει η Αγία Γραφή και συγκεκριμένα η Καινή Διαθήκη, η οποία σε δεκάδες εδάφια ή χωρία του Ευαγγελίου διακηρύττει: «Ούτος έστιν Ιησούς ο προφήτης ο από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας»!.. (Ματθ. 21,11)
Προς άρσιν παρεξηγήσεως θα ήθελα ευθύς εξ’ αρχής να αναφέρω ότι ο γράφων σέβεται απολύτως τα όσα λέγουν ή διακηρύττουν οι Πατέρες της Εκκλησίας μας γιατους προφήτας της Παλαιάς Διαθήκης. Οι Προφήτες ελάλησαν και οι προφητείες επαληθεύθησαν εις το πρόσωπο του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, ότι όντως προήλθεν εκ της Ιουδαίας, αλλά η καταγωγή του Κυρίου ήταν από τη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας. Κι αυτό είναι μια διυκρίνησις: Άλλο προέλευσις και άλλο καταγωγή! Ναι μεν ο Ιησούς Χριστός εγεννήθη εις την Βηθλεέμ της Ιουδαίας, επαληθεύοντας του προφήτας, αλλά ουδείς αγνοεί το γεγονός ότι η ιδιαιτέρα Του πατρίδα ήταν η Ναζαρέτ της εξελληνισθείσης περιοχής της Γαλιλαίας!
Προς απόδειξιν των ως άνω ισχυρισμών μας θα καταχωρίσουμε τα εδάφια της Καινής Διαθήκης που αποδεικνύουν ότι ο Ιησούς Χριστός και Ναζωραίος ελέγετο Γαλιλαίος:
 

Ιησούς ο Ναζαρηνός

1) Ο Μάρκος καθώς ωμίλει για την θεραπείαν του δαιμονιζομένου εις την Καπερναούμ της πενθεράς του Πέτρου και άλλων, αναφέρει έναν άνθρωπον της συναγωγής με ακάθαρτον: πνεύμα, ο οποίος αντικρίζοντας τον Ιησούν ανεφώνησε: «΄Εα τι ημίν και σοι Ιησού Ναζαρηνέ; Ήλθες απολέσαι ημάς; Οίδά σε τις ει, ο άγιος του Θεού» (Μάρκ. 1,24).2) Ο Μάρκος κάνοντας αναφορά εις την άρνησιν του Πέτρου, αναφέρει τον λόγον της υπηρετρίας του αρχιερέως, η οποία όταν είδε τον Πέτρο να ζεσταίνεται αφού τον εκοίταξε προσεκτικά είπε: «Και συ μετά του Ιησού του Ναζαρηνού ήσθα» (Μάρκ. 14,67).

3) Ο ίδιος Ευαγγελιστής, αναφερόμενος εις τις Μυροφόρες γυναίκες εις τον τάφον, όπου υπήρξε και το αγγελικό μήνυμα περί της Αναστάσεως του Κυρίου, περιγράφει τον νέον, που εκάθητο, εις το δεξιό μέρος του μνημείου ενδεδυμένος με στολή λευκήν και τους είπε: «Μη εκθαμβείσθε˙ Ιησούν ζητείτε τον Ναζαρηνόν τον εσταυρωμένον˙ ηγέρθη ουκ εστίν ώδε, ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν» (Μάρκ. 16,6).

4) Ο Ευαγγελιστής Λουκάς, αναφερόμενος εις την επίσκεψιν του Ιησού εις την Ναζαρέτ μας θυμίζει τον δαιμονιζόμενον που έλεγε εις τον Ιησού: «΄Εα τι ημίν και σοι Ιησού Ναζαρηνέ; Ήλθες απολέσαι ημάς; Οίδά σε τις ει, ο άγιος του Θεού» (Λουκ. 4,34).
Ιησούς ο Ναζωραίος

Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, εις το 2ο Κεφάλαιό του, καθώς αναφέρεται εις την εγκατάστασιν της Αγίας Οικογενείας εις την Ναζαρέτ, θυμίζει την επαλήθευσιν των προφητειών : «ότι Ναζωραίος κληθήσεται»! (Ματθ. 2,23)

1) Ο ίδιος ο Ευαγγελιστής, εις το 26ο Κεφάλαιο, αναφερόμενος εις την άρνησιν και μετάνοιαν του Πέτρου, μας θυμίζει την γυναίκα του προαυλίου που είδε τον Πέτρο και είπε εις τους εκεί συγκεντρωθέντας: «Εκεί και ούτος ην μετά Ιησού του Ναζαραίου» (Ματθ. 26,71).

2) Ο Μάρκος, αναφερόμενος εις την θεραπείαν του τυφλού της Τιμαίου, λέει: «…ακούσας ότι Ιησούς ο Ναζωραίος έστιν, ήρξατο κράζειν και λέγειν˙ υιέ Δαυίδ Ιησού, ελέησόν με» (Μάρκ. 10,47).

3) Ο Λουκάς, εις το 18ο Κεφάλαιό του, αναφερόμενος και αυτός εις την θεραπείαν του τυφλού της Ιεριχούς, λέει για τον θόρυβον του λαού και την αναγγελίαν προς αυτόν «ότι Ιησούς ο Ναζωραίος παρέρχεται» (Λουκ. 18,37).

4) Ο ως άνω Ευαγγελιστής, καθώς αναφέρεται εις την εμφάνισιν του Κυρίου εις τους δύο μαθητάς εις Εμμαούς, καταγράφει τον διάλογον του Κυρίου μ’ αυτούς όπου υπάρχει το σχετικό χωρίο: «Και είπεν αυτοις˙ ποία; Οι δε είπον αυτώ τα περί Ιησού του Ναζωραίου, ος εγένετο ανήρ προφήτης δυνατός εν έργω και λόγω εναντίον του Θεού και παντός του λαού…» (Λουκ. 24,19).

5) Ο αγαπημένος μαθητής του Ιησού και Ευαγγελιστής Ιωάννης εις το 18ο Κεφάλαιό του, περιγράφοντας την σύλληψιν του Κυρίου εις την Γεθσημανήν καταγράφει την απάντησιν που έδωσαν εις τον Ιησούν καθώς ο ίδιος ερωτούσε:«τίνα ζητείτε; Απεκρίθηκαν αυτώ˙ Ιησούν τον Ναζωραίον, λέγει αυτοίς ο Ιησούς εγώ ειμί…» (Ιω. 18.4-5)

6) Όταν λοιπόν ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός παραδέχεται ότι είναι ο Ιησούς ο Ναζωραίος, απορώ και εξίσταμαι πως κάποιοι αρνούνται ότι ο Ιησούς ήταν Γαλιλαίος.

7) Και να σκεφθή κανείς ότι ο Ιησούς Χριστός παραδέχεται δύο φορές ότι είναι ο Ιησούς ο Ναζωραίος διαβάζοντας την συνέχειαν του Ευαγγελίου:
«Ως ουν είπεν αυτοίς ότι εγώ εγώ ειμί, απήλθον εις το οπίσω και έπεσεν χαμαί.
Πάλιν ουν αυτούς επηρώτησε˙ τίνα ζητείτε; Οι δε είπον Ιησούν τον Ναζωραίον.
Απεκρίθη Ιησούς είπον υμίν ότι εγώ ειμί, ει ουν εμέ ζητείτε άφετε τούτους υπάγειν (Ιω. 18, 6-8).

8) Ο Ιωάννης, γράφοντος για την Σταύρωσιν και τον θάνατον του Κυρίου, αναφέρει την υπό του Πιλάτου τεθείσαν επιγραφήν επί του σταυρού: «Ην δε γεγραμμένον Ιησούς ο Ναζωραίος ο βασιλεύς των Ιουδαίων» (Ιω. 19,19).

9) Εις τις Πράξεις των Αποστόλων, καθώς διαβάζομεν για την πρώτην ομιλίαν του Πέτρου προς τα πλήθη, κάποιαν στιγμήν λέει: «΄Ανδρες Ισραηλίται, ακούσατε τους λόγους τούτους. Ιησούν τον Ναζωραίον, άνδρα από του Θεού αποδεδειγμένον εις υμάς δυνάμεσι και τέρασι και σημείοις οις εποίησε δι’ αυτού ο Θεός εν μέσω υμών, καθώς και αυτοί οίδατε…» (Πραξ. 2,22).

10) Εις τις Πράξεις των Αποστόλων, καθώς βλέπομεν τον Πέτρο να θεραπεύη, διαβάζομεν: «Είπε δε Πέτρος, αργύριον και χρυσίον ουχ υπάρχει μοι˙ ο δε έχω τούτο σοι δίδωμι εν τω ονόματι Ιησού Χριστού του Ναζωραίου έγειρε και περιπάτει» (Πραξ. 3,6).

11) Εις τις Πράξεις των Αποστόλων, όπου διαβάζομεν για τους Αποστόλους Πέτρο και Ιωάννη ενώπιον του συνεδρίου, θα βρούμε ένα χωρίο που φέρει τον Απόστολο Πέτρο να λέη εις τους άρχοντες του λαού και τους προεστώτες του Ισραήλ τα εξής: «…γνωστόν έστω πάσιν υμών και παντί τω λαώ Ισραήλ ότι εν τω ονόματι Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, ον υμείς εσταυρώσατε, ον ο Θεός ήγειρεν εκ νεκρών, εν τούτω ούτος παρέστηκεν ενώπιον υμών υγιής». (Πράξ. 4,10).

12) Εις τις Πράξεις των Αποστόλων, καθώς διαβάζομεν για τον Στέφανο που κηρύττει τον Χριστό και οδηγείται εις το συνέδριο, ακούμε τους ψευδομάρτυρες να λέγουν: «Ακηκόαμεν γαρ αυτού λέγοντος ότι Ιησούς ο Ναζωραίος ούτος καταλύσει τον τόπον τούτον και αλλάξει τα έθη α παρέδωκεν ημίν ο Μωϋσής» (Πραξ. 6,14).

13) Εις τις Πράξεις των Αποστόλων, διαβάζομεν ότι την ώραν που ο Παύλος πίπτει κατά γης, μετά την εκτυφλωτικήν λάμψιν, ακούγεται η φωνή του Κυρίου να του λέει: «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις;» Ο Παύλος τον ρωτάει: «Ποιος είσαι κύριε;» Λαμβάνει δε την απάντησιν: «Εγώ ειμί Ιησούς (ο Ναζωραίος) ον συ διώκεις» (Πραξ. 9.4-5). Εις τις εκδόσεις «Ωφελίμου Βιβλίου» και συγκεκριμένα εις το Ταμείον της Αγίας Γραφής, υπάρχει εντός παρενθέσεως ο όρος «Ναζωραίος» ως απάντησις του ιδίου του Ιησού προς τον Παύλο.

14) Εις τις Πράξεις των Αποστόλων, διαβάζοντας για τον λόγον του Παύλου προς τους Ιουδαίους των Ιεροσολύμων, ακούμε τον Παύλο να μνημονεύη το επεισόδιο της Δαμασκού και της φωνής του Κυρίου να του λέη: «Εγώ ειμί Ιησούς ο Ναζωραίος ον συ διώκεις»! (Πραξ. 22,8). Για μίαν ακόμη φοράν δηλαδή, ακούμε τον ίδιον τον Ιησούν Χριστόν να αποκαλή τον εαυτό Του Ναζωραίον!!

15) Δεν θα αναφερθώ εις το 24ο Κεφάλαιο των Πράξεων που ομιλεί για «της των Ναζωραίων αιρέσεως» (Πραξ. 24,5) αλλά θα κλείσω το κεφάλαιον περί Ιησού του Ναζωραίου με το 26ο Κεφάλαιο των Πράξεων, όπου βλέπομεν τον Παύλο να απολογείται προς τον Αγρίππαν, όστις τον θεωρεί αθώον, λέγοντας μεταξύ άλλων και τα εξής: «Εγώ μεν ουν έδοξα εμαυτώ προς το όνομα Ιησού του Ναζωραίου δεν πολλά εναντία πράξαι» (Πραξ. 26,9). 
Ιησούς ο Γαλιλαίος

Συνεχίζοντας την απάντησίν μας εις αυτούς που χαρακτηρίζουν τον Ιησούν Ιουδαίον και ουχί Γαλιλαίον δεν θα καταγράψωμεν εδώ τα 63 εδάφια της Καινής Διαθήκης που ομιλούν γενικώς περί της Γαλιλαίας, αλλά τα σημεία εκείνα εις τα οποία ο Ιησούς Χριστός χαρακτηρίζεται ως Γαλιλαίος:

1) Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος εις το 26ο Κεφάλαιο του, γράφοντας για τον Ιησούν που βρίσκεται ενώπιον του Καϊάφα, καθώς και την άρνησιν και μετάνοιαν του Πέτρου, αναφέρει την ερώτησιν που υποβάλλει προς τον Πέτρον μία μικρή υπηρέτρια: «Και συ ήσθα μετά Ιησού του Γαλιλαίου»; (Ματθ. 26,29).

2) Ο Ευαγγελιστής Μάρκος, γράφοντας για την άρνησιν του Πέτρου, καταχωρίζει και το ακόλουθο συγκλονιστικό στοιχείο δείγμα και της ντοπιολαλιάς των Γαλιλαίων: «Και η παιδίσκη ιδούσα αυτόν πάλιν ήρξατο λέγειν τοις παρεστηκόσιν, ότι ούτος εξ’ αυτών εστίν. Ο δε πάλιν ηρνείτο. Και μετά μικρόν πάλιν οι παρεστώσες έλεγον τω Πέτρω αληθώς εξ αυτών ει και γαρ Γαλιλαίος ει και η λαλιά σου ομοιάζει»!! (Μάρκ. 14, 69-70)

3) Ο Λουκάς εις το 13ο Κεφάλαιό του, περί προτροπών του Κυρίου εις μετάνοιαν των Γαλιλαίων, γράφει: «Και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτοίς δοκείτε ότι οι Γαλιλαίοι ούτοι αμαρτωλοί παρά πάντας τους Γαλιλαίους εγένεντο, ότι τοιαύτα πεπόνθασιν;» (Λουκ. 13,2).
Να θυμίσωμεν εδώ το γεγονός, ότι την ώραν που ομιλούσε ο Κύριος περί των σημείων των καιρών, παρουσιάσθηκαν μερικοί, οι οποίοι Του ανέφεραν για τους συμπατριώτες Του Γαλιλαίους, που εσφάγησαν εις τον ιερό και ανέμιξε ο Πιλάτος το αίμα των με τις θυσίες τις οποίες κατά την ώραν της σφαγής των προσέφεραν για να τους δώση ο Ιησούς την ως άνω απάντησιν, που μνημονεύσαμε.

4) Ο ίδιος Ευαγγελιστής εις το 22ο Κεφάλαιο, αναφερόμενος εις την άρνησιν του Πέτρου, μας θυμίζει τον άνθρωπον που μόλις είδε τον Πέτρο εβεβαίωσε μετ’ επιμονής ότι: «Επ’ αληθείας και ούτος μετ’ αυτού ην και γαρ Γαλιλαίος έστιν» (Λουκ. 22,59).

5) Ο Ιωάννης, εις το 4ο Κεφάλαιό του, γράφοντας για την αναχώρησιν του Ιησού από την πόλιν Συχάρ, όπου μετέβη εις την Γαλιλαίαν, αποφεύγοντας την ιδιαιτέραν Του πατρίδα, την Ναζαρέτ, γράφει: «Μετά δε τας δύο ημέρας εξήλθεν εκείθεν και απήλθεν εις την Γαλιλαίαν. Αυτός γαρ ο Ιησούς εμαρτύρησεν ότι προφήτης εν τη ιδία πατρίδι τιμήν ουκ έχει»!! (Ιω. 4,43-44).

«ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ Ο ΑΠΟ ΝΑΖΑΡΕΤ ΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ»!!

Κλείνοντας το άρθρο – απάντηση εις όσους πιστεύουν ότι ο Ιησούς ήτο Ιουδαίος και ουχί Γαλιλαίος,- θα θυμίσουμε εις τους αναγνώστες τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα, που αποτελούν πλέον αδιαμφισβήτητα στοιχεία του γεγονότος ότι ο Ιησούς κατήγετο από την εξελληλισθείσαν περιοχήν της Γαλιλαίας:

1) Κατά την θριαμβευτικήν είσοδον του Κυρίου εις τα Ιεροσόλυμα οι όχλοι εφώναζαν: «Ούτος εστίν Ιησούς ο προφήτης ο από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας»!!! (Ματθ. 21,11).

2) Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, εις το 7ο κεφάλαιο του, που μιλάει για τις αμφιβολίες περί του Ιησού (στίχ. 1-13), παρουσιάζει τον Κύριον να διδάσκη με θείαν εξουσίαν (στίχ.. 14-30), την υπόσχεσιν ότι θα στείλει το Άγιο Πνεύμα (στιχ. 31-39) και τα διαφορετικά αποτελέσματα από την διδασκαλίαν Του (στιχ. 40-53), καταγράφει δε τις διχογνωμίες του λαού για το εάν είναι ή όχι ο Χριστός και για άλλους που έλεγαν: «μη γαρ εκ της Γαλιλαίας ο Χριστός έρχεται; Ουχί η γραφή είπεν ότι εκ του σπέρματος Δαυίδ και από Βηθλεέμ της κώμης, όπου ην Δαυίδ, ο Χριστός έρχεται;» (Ιω. 7, 41-42) πράγμα που δείχνει τον προβληματισμόν τους αφού: «σχίσμα ουν εν τω όχλω εγένετο δι’ αυτόν (Ιω. 7,43).
Πιο κάτω ο Ιωάννης, καταγράφοντας ένα διάλογον μεταξύ Νικόδημου και Φαρισαίων, θα γράψη: «Απεκρίθησαν και είπον αυτώ˙ μη και συ εκ της Γαλιλαίας ει; Ερεύνησον και ίδε ότι προφήτης εκ της Γαλιλαίας ουκ εγήγερται!» (Ιω. 7,52).

3) Ο Λουκάς, εις το 4ο κεφάλαιο του, γράφοντας για την επίσκεψιν του Ιησού εις την Ναζαρέτ, αναφέρει την είσοδον του Χριστού εις την συναγωγήν, όπου εδιάβασε ένα χωρίο του Προφήτου Ησαϊου, άφησε σαφώς να εννοηθή ότι η Ναζαρέτ ήτο η ιδιαιτέρα πατρίς Του: «Αμήν λέγω υμίν ότι ουδείς προφήτης δεκτός έστιν εν τη πατρίδι αυτού»3 (Λουκ. 4,24).
Δεν θα ήθελα να κουράσουμε άλλο τους καλοπροαίρετους αναγνώστες με άλλες παραπομπές και αναφορές της Καινής Διαθήκης για τον Ιησούν από την Ναζαρέτ της Γαλιλαίας (Μάρκ. 1,9, Ιω. 1,46 κ.λ.π. κ.λ.π. κ.λ.π.)
Θα κλείσουμε μόνο με το εξής ερώτημα:
-Αφού ο ίδιος ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός παραδέχεται ότι είναι ο Ιησούς ο Ναζωραίος, τι χρείαν άλλην έχομεν μαρτύρων;

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1) Περί αυτών απεκαλύφθησαν πολλά εις την τηλεοπτικήν εκπομπήν του γράφοντος «Το Ντοκουμέντο της Εβδομάδος» εις την «ΤΗΛΕΤΩΡΑ».

2) Για τους Έλληνες προφήτες που προφήτευσαν με καταπληκτικήν ακρίβειαν τον Ερχομόν του Θεανθρώπου εις την Γην γιατί ορισμένοι δεν ομιλούν; (Περισσότερα εις το βιβλίο μας "Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός'Χριστιανισμός").

3) Θυμίζω εδώ και την αντίδρασιν των Ιουδαίων, όπως την περιγράφει ο Ιωάννης εις το Ευαγγέλιό του: «Έλεγον ουν τω Πιλάτω οι αρχιερείς των Ιουδαίων˙ αλλ’ ότι εκείνος είπε βασιλεύς ειμί των Ιουδαίων. Απεκρίθη ο Πιλάτος ο γέγραφα, γέγραφα» (Ιω. 19, 21-22)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου