Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2014

ΟΧΙ ΑΘΕΗ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΕΛΛΑΔΑ

 
 
 


ΟΧΙ ΑΘΕΗ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΕΛΛΑΔΑ

1. Θεός ὑπάρχει καί μήν ἔχετε καμμία ἀμφιβολία γι᾽ αὐτό. Ὅλα ὅσα βλέπουμε γύρω μας

καί ἐμεῖς οἱ ἴδιοι εἴμαστε ἀπό τόν Θεό. Ἀλλοίμονο σ᾽ ἐκεῖνον πού δέν βρῆκε τόν Θεό. Εἶναι ἀξιολύπη-

τος. Γιατί ἡ ζωή ἔχει νόημα καί περιεχόμενο μόνο μέ τόν Θεό. Τόν ἄθεο ἡ Ἁγία Γραφή τόν λέει

«ἄφρονα», ἄμυαλο δηλαδή! «Εἶπεν ὁ “ἄφρονας” στήν καρδιά  του – λέει τό Ψαλτήριο –ὅτι δέν

ὑπάρχει Θεός» (Ψαλμ. 13,1). Ἀλλά, θέλω νά σχολιάσω λίγο τόν λόγο αὐτό τοῦ Ψαλτηρίου:

«Ἄφρονα» λέει ἐ κεῖνον πού μόνο στήν «καρδιά» του, μέσα του δηλαδή, εἶπε ὅτι δέν ὑπάρ-

χει Θεός. Ἄν ὅμως κανείς αὐτό τό λέει φανερά καί χωρίς ντροπή διακηρύττει ὅτι εἶναι ἄθεος, αὐτός 

πραγματικά εἶναι περισσότερο ἄμυαλος. Τό Ψαλτήριο μᾶς τό εἶπε αὐτό παραπάνω. Εὐχόμαστε στούς 

ἀθέους νά φωτισθοῦν, νά ταρακουνηθοῦν ἀπό κάποιο συμβάν στήν ζωή τους καί νά βροῦν τόν Θεό

καί νά τόν κάνουν ἔρωτά τους. Γιατί οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας μιλᾶνε γιά ἔρωτα Θεοῦ.

 
 


2. Ἀλλά εἶναι ἄλλοι, πού λένε ὅτι πιστεύουν στό Θεό καί ἐμφανίζονται μάλιστα σέ ἑορτές καί

θρησκευτικές ἐκδηλώσεις, ἀλλά τά ἔργα τους καί ὅλη ἡ ζωή τους ἀποδεικνύουν ὅτι δέν εἶναι σω-

στοί χριστιανοί. Καί αὐτοί εἶναι σάν τούς πρώτους, γιατί καί τόν Θεό δέν ζοῦν συνειδητά, ἀλλά

καί θέλουν νά ἐκμεταλλευτοῦν τήν θρησκεία γιά ἀτομικό τους συμφέρον, γιά κάποια πολιτική

τους προαγωγή καί ἐπιτυχία γιά παράδειγμα.

 
 
 

3. Ἀλλά τό θέμα μας εἶναι ἡ ἀθεΐα καί οἱ ἄθεοι. Ὅταν εἴμασταν μικροί, οἱ δάσκαλοί μας

μᾶς μίλαγαν γιά τόν Θεό, μᾶς πήγαιναν στήν Ἐκκλησία καί ἀπ᾽ αὐτή τήν ὄμορφη παιδική ἡλικία

μᾶς φύτεψαν μέσα μας βαθειά τήν πίστη στόν Θεό. Ἀπό τήν ἱστορία πάλι τῆς ἔνδοξης πατρί-

δας μας μάθαμε ὅτι οἱ ἀγωνιστές τοῦ ᾽21, πού μᾶς παρέδωσαν ἐλεύθερη πατρίδα, ἦταν βαθιά 

θρησκευτικοί ἄνδρες. Ὅταν τά πράγματα τοῦ ἀγῶνα δέν πήγαιναν καλά, ἔκαναν προσευχή στήν 

Εἰκόνα τῆς Παναγιᾶς καί ἔπαιρναν θάρρος. Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί χριστιανοί,

 
 
 
 


ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΘΥΜΙΑΜΑ

Ἀριθμ. 13

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

Συντάκτης: Ἐπίσκοπος Ἰερεμίας


«Μοῦ χαμογέλασε ἡ Παναγία στήν Εἰκόνα της», εἶπε ὁ Κολοκοτρώνης μετά ἀπό μία προ-

σευχή του σ᾽ αὐτήν. «Ἐμπρός λοιπόν στόν ἀγῶνα, θά νικήσουμε»! Καί οἱ φαντάροι μας

στήν Ἀλβανία – σ᾽ αὐτούς καί ὁ πατέρας μου – ἔβλεπαν τήν Μαυροφόρα στά χιονισμένα

βουνά νά προπορεύεται στόν ἀγῶνα καί τά βόλια τοῦ ἐχθροῦ ἔκαναν στροφή! Ἔτσι ὡς Ἑλλη-

νικό ἔθνος ἀνακηρύξαμε τήν Παναγία «Ὑπέρμαχο Στρατηγό»! Καί ὁ κύριος ἐθνικός μας

Ὕμνος εἶναι τό «Τῇ Ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τά νικητήρια»! Ἡ ἱστορία τοῦ ἔθνους μας εἶναι

ζυμωμένη μέ τήν πίστη στόν Θεό καί δημιουργήθηκε ἔτσι μία ἱερή παράδοση, πού τήν λέμε

«Ἑλλ ηνορθόδοξη» παράδοση. Μέ αὐτή τήν παράδοση ἔχει διαποτιστεῖ ὅλο τό εἶναι μας, οἱ

ἐκδηλώσεις μας, τά ποιήματά μας, τά τραγούδια μας, τά ἔθιμά μας, οἱ ἐκφράσεις μας, τά

πάντα. Τό καύχημά μας εἶναι ἡ παράδοσή μας αὐτή.

 
 


4. Ἀφοῦ ἔτσι ἔχει τό θέμα γιά τήν ἀγαπημένη μας πατρίδα, μᾶς ταράσσει ὅταν βλέπουμε καί

ὅταν ἀκοῦμε νά γίνεται σ᾽ αὐτήν ὕπουλη προσπάθεια νά ἀλλοιωθεῖ καί νά ἀποβληθεῖ ἡ ἑλλη-

νορθόδοξη παράδοσή μας καί νά παύσει ἡ Ἑλλάδα μας νά λέγεται καί νά εἶναι ὀρθόδοξη χώρα.

Αὐτό, ὄχι!, δέν θά τό ἐπιτρέψουμε. Ἐμεῖς οἱ κληρικοί καί ἰδιαίτερα οἱ Ἐπίσκοποι, οἱ ὁ ποῖ οι

ἔχουμε ὁρκισθεῖ νά εἴμαστε φύλακες τῶν ἱερῶν παραδόσεων, ὄχι, ξαναλέγω, δέν θά ἐπιτρέ-

ψουμε τήν ἀθεΐα στόν τόπο μας. Θά ἀγωνιστοῦμε μέ δυναμικό λόγο, λόγο ὑπέρ τῆς ὀρθόδοξης

πίστης μας, καί θά ἐλέγχουμε τίς μωρολογίες τῶν ἀθέων, ὅπως θά ἐλέγχουμε καί τίς πλάνες

τῶν παπικῶν καί τῶν οἰκουμενιστῶν καί ὅλων τῶν αἱρετικῶν.
Ἄν θέλουμε – καί θέλουμε – τήν πρόοδο καί τήν εὑημερία τῆς πατρίδας μας, ἄς ξανα-

βροῦμε τόν δρόμο μας πρός τόν ἀληθινό μας Θεό, τόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό. Ἄς ἀνανε-

ώσουμε, μέ ἐπικεφαλῆς τούς ἄρχοντές μας, τούς ἑκάστοτε ὑπουργούς καί πρωθυπουργούς

μας, ἄς ἀνανεώσουμε, λέγω, τό ἱερό συμβόλαιό μας μέ τήν Παναγία Δέσποινά μας. Συμβόλαιο

ὅτι σάν ἔθνος θά νομοθετοῦμε καί θά πορευόμαστε σύμφωνα μέ τίς ἐντολές τοῦ Υἱοῦ Της,

τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τόν Ὁποῖον θέλουμε καί ἀπαιτοῦμε νά πιστεύουν οἱ ἄρ-

χοντές μας καί οἱ κυβερνῆτες τοῦ τό που μας, οἱ σημερινοί καί οἱ αὐριανοί, καί τό δικό τους

καλό παράδειγμα νά ἀκολουθεῖ ὁ λαός, ΑΜΗΝ.

 
 Μέ πολλές εὐχές,

† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου