Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2014

ΜΙΛΑΩ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ - Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ


ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ


(ΔΗΛΑΔΗ ΠΡΙΝ ΤΟ ΒΡΑΔΥΝΟ ΜΑΣ ΦΑΓΗΤΟ)Φάγονται πένητες καὶ ἐμπλησθήσονται· καὶ αἰνέσουσι Κύριον οἱ ἐκζητοῦντες αὐτόν· ζήσονται αἱ καρδίαι αὐτῶν εἰς αἰῶνα αἰῶνος.


Δόξα. Καὶ νῦν. Κύριε, ἐλέησον (γ´).


Χριστὲ ὁ Θεός, εὐλόγησον τὴν βρῶσιν καὶ τὴν πόσιν τῶν δούλων σου, ὅτι Ἅγιος εἶ, πάντοτε· νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Εὐχαριστία μετὰ τὸ δεῖπνο.
ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ

(ΔΗΛΑΔΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΡΑΔΥΝΟ ΜΑΣ ΦΑΓΗΤΟ)


Εὔφρανας ἡμᾶς, Κύριε, ἐν τοῖς ποιήμασί σου, καὶ ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν σου ἠγαλλιασάμεθα. Ἐσημειώθη ἐφ᾿ ἡμᾶς τὸ φῶς τοῦ προσώπου σου, Κύριε· ἔδωκας εὐφροσύνην εἰς τὰς καρδίας ἡμῶν. Ἀπὸ καρποῦ σίτου, οἴνου καὶ ἐλαίου αὐτῶν ἐνεπλήσθημεν. Ἐν εἰρήνῃ ἐπὶ τὸ αὐτὸ κοιμηθησόμεθα καὶ ὑπνώσομεν· ὅτι σύ, Κύριε, κατὰ μόνας ἐπ᾿ ἐλπίδι κατῴκισας ἡμᾶς.
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ
Ὅσοι ἀναζητοῦν τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό καί φτωχοί ἄν εἶναι θά φᾶνε ἀπό τ᾿ ἀγαθά του καί θά χορτάσουν καί θά τόν εὐχαριστήσουν· ἡ ψυχή τους θά ζήσει αἰώνια.


Δόξα... Καί τώρα... Κύριε ἐλέησε (τρεῖς).


Χριστέ Θεέ μας, εὐλόγησε τό φαγητό καί τό ποτό τῶν δούλων σου, διότι εἶσαι Ἅγιος πάντοτε· καί τώρα καί πάντα καί στούς ἀπέραντους αἰῶνες. Ἀμήν.


ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΙΠΝΟΚύριε, μᾶς ἔχεις δώσει χαρά μέ τά δημιουργήματά σου καί μέ τά ἔργα σου εἴμαστε εὐχαριστημένοι. Τό φῶς τοῦ προσώπου σου, Κύριε, μᾶς σημάδεψε· μεγάλη χαρά μᾶς ἔδωσες. Χορτάσαμε ἀπό τούς καρπούς τῶν ἔργων σου, τοῦ ψωμιοῦ, τοῦ κρασιοῦ καί τοῦ λαδιοῦ. Εἰρηνικά ἐπίσης θά πέσουμε γιά ὕπνο καί θά κοιμηθοῦμε· διότι σύ, Κύριε, στόν καθένα ἀπό μᾶς κατοίκησες μέ ἐλπίδα.


Η ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΛΙΚ ΕΔΩ


Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ ΜΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΛΙΚ ΕΔΩ


Η ΒΡΑΔΥΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΠΡΙΝ ΚΟΙΜΗΘΟΥΜΕ ΜΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΛΙΚ ΕΔΩ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου