Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2014

ΜΙΛΑΩ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ - Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ


ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΥΜΑ

(ΔΗΛΑΔΗ ΠΡΙΝ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΜΑΣ ΦΑΓΗΤΟ)Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου. Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου. Γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον. Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν. Καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Ἀμήν.


Δόξα. Καὶ νῦν. Κύριε, ἐλέησον (γ´).


Χριστὲ ὁ Θεός, εὐλόγησον τὴν βρῶσιν καὶ τὴν πόσιν τῶν δούλων σου, ὅτι Ἅγιος εἶ, πάντοτε· νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Εὐχαριστία μετὰ τὸ γεῦμα.


ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΕΥΜΑ

(ΔΗΛΑΔΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΜΑΣ ΦΑΓΗΤΟ)


Εὐχαριστοῦμέν σοι, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὅτι ἐνέπλησας ἡμᾶς τῶν ἐπιγείων σου ἀγαθῶν· μὴ στερήσῃς ἡμᾶς καὶ τῆς ἐπουρανίου σου βασιλείας· ἀλλ᾿ ὡς ἐν μέσῳ τῶν Μαθητῶν σου παρεγένου Σωτήρ, τὴν εἰρήνην διδοὺς αὐτοῖς, ἐλθὲ καὶ μεθ᾿ ἡμῶν, καὶ σῶσον ἡμᾶς.
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΥΜΑΠατέρα μας, πού εἶσαι στούς οὐρανούς, ἄς εἶναι ἅγιο τό ὄνομά σου. Ἄς ἔλθει ἡ κυριαρχία σου. Ἄς γίνει τό θέλημά σου, ὅπως στόν οὐρανό ἔτσι καί στή γῆ. Ἀξίωσέ μας νά ῾χουμε τό καθημερινό φαγητό μας. Συγχώρεσε τά σφάλματά μας, ὅπως καί μεῖς συγχωροῦμε, ὅσους μᾶς ἔβλαψαν. Καί μήν ἐπιτρέψεις νά παρακινηθοῦμε στήν ἁμαρτία, ἀλλά προφύλαξέ μας ἀπό τόν πανοῦργο διάβολο. Ἀμήν.


Δόξα... Καί τώρα... Κύριε ἐλέησε (τρεῖς).


Χριστέ Θεέ μας, εὐλόγησε τό φαγητό καί τό ποτό τῶν δούλων σου, διότι εἶσαι Ἅγιος πάντοτε· καί τώρα καί πάντα καί στούς ἀπέραντους αἰῶνες. Ἀμήν.
Εὐχαριστία μετά τό γεῦμα.ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΥΜΑ

Χριστέ, πού εἶσαι ὁ Θεός μας, σ᾿ εὐχαριστοῦμε πού μᾶς χόρτασες ἀπό τά καλά σου, πού βρίσκονται στή γῆ, μή μᾶς στερήσεις ἀπό καλά τῆς οὐράνιας Βασιλείας σου, ἀλλά ὅπως ἀκριβῶς βρέθηκες στό μέσο τῶν μαθητῶν σου, σύ πού εἶσαι Σωτήρας, προσφέροντας σ᾿ αὐτούς τήν εἰρήνη, ἔτσι νά ἔλθεις καί σέ μᾶς καί νά μᾶς διαφυλάξεις ἀπό κάθε κακό.


Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ ΜΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η ΒΡΑΔΥΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΠΡΙΝ ΚΟΙΜΗΘΟΥΜΕ ΜΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΛΙΚ ΕΔΩ Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου