Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2014

ΜΙΛΑΩ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ - Η ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ


 Ἀγαπητό μου παιδί,


Αὐτό τό τευχίδιο σκοπό ἔχει νά σοῦ ὑπενθυμίσει καί νά σοῦ τονίσει ἕνα πολύ σημαντικό θέμα γιά τή ζωή σου, τό ὁποῖο βέβαια γνωρίζεις, ἀλλά ἴσως ὄχι τή μεγάλη ἀξία πού ἔχει γιά σένα προσωπικά. Τό θέμα αὐτό εἶναι ἡ προσευχή.


Ἀπό τίς λίγες σκέψεις πού ἀκολουθοῦν, θέλω νά προβληματιστεῖς καί νά κάνεις βίωμά σου τή συχνή καί θερμή προσευχή.


Ἀλλά τί εἶναι προσευχή; Προσευχή εἶναι τό μέσο ἐπικοινωνίας τοῦ ἀνθρώπου μέ τό Θεό. Εἶναι ἕνας διάλογος δικός σου, μέ τόν ἴδιο τό Θεό. Εἶναι τό «τηλέφωνο» τοῦ Θεοῦ, εἶναι τά νεῦρα τῆς ψυχῆς σου, ὅπως ἀναφέρει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. Ὅπως δέν μποροῦμε νά ζήσουμε χωρίς ἀναπνοή, ἔτσι δέν μποροῦμε νά ζήσουμε πνευματικά χωρίς τήν προσευχή. Ἡ προσευχή εἶναι τό ὀξυγόνο τῆς ψυχῆς. Εἶναι πράξη λατρείας. Καί τά ἀποτελέσματα τῆς προσευχῆς;


Μέ τή θερμή σου προσευχή κρατᾶς στά χέρια σου τό κλειδί τοῦ οὐρανοῦ, μᾶς λέει ἕνας ἄλλος ἅγιος, ὁ Αὐγουστίνος. Κι ἕνας ἐπιστήμονας βιολόγος καί γιατρός, ὁ Γάλλος Παστέρ, λέει, ὅτι, ὅταν ὁ ἄνθρωπος προσεύχεται, ἔχει στά χέρια του μιά κινητήρια δύναμη, ἕνα ὅπλο, γιά νά ἀντιμετωπίσει τό κακό. Ἀκόμη μέ τή σωστή προσευχή, πού κάνουν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι μαζί στούς τόπους λατρείας, τίς ἐκκλησίες, ὁ καθένας ξεχωριστά δέχεται τή θεία Χάρη μέ τά Μυστήρια, ὅπως εἶναι τό Βάπτισμα, ἡ Θεία Μετάληψη, ἡ ἱερή Ἐξομολόγηση καί τ᾿ ἄλλα. Ἁπλοί ἄνθρωποι μποροῦν νά σέ βεβαιώσουν, γιά τά ἀποτελέσματα τῆς προσευχῆς.


Εἴδη προσευχῆς - ὅροι γιά νά εἰσακουστεῖ. Ἴσως ρωτήσεις· Πῶς; Ποῦ; Πότε; Καί τί πρέπει νά προσεύχεται ὁ ἄνθρωπος;


Ἡ προσευχή δέν εἶναι κάτι πού μπαίνει σέ καλούπια, ἤ πού νά μπορεῖ ἤ νά πρέπει νά δεχθεῖ διάφορους περιορισμούς, οὔτε θά πρέπει νά φοιτήσει σέ ἀνώτερες σχολές ὁ ἄνθρωπος, γιά νά μάθει νά προσεύχεται. Ἀπαραίτητο εἶναι ἡ προσευχή νά βγαίνει ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς σου, νά πιστεύεις ἀπόλυτα ὅτι ὁ Θεός μπορεῖ νά πραγματοποιήσει αὐτό πού τοῦ ζητᾶς, ἐφόσον εἶναι λογικό καί γιά τό συμφέρον σου. Νά προσεύχεσαι μέ ταπείνωση καί μέ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στό Θεό, πού εἶναι καί Πατέρας ὅλων τῶν ἀνθρώπων.


Ἕνας μεγάλος Ἀπόστολος, ὁ Παῦλος, προτρέπει ὅλους νά προσευχόμαστε λέγοντας «ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε, ἐν παντί εὐχαριστεῖτε». Δηλαδή σέ κάθε εὐκαιρία καί σέ ὁποιοδήποτε μέρος. Ἔτσι λοιπόν μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά προσεύχεται στό Θεό καί ὅταν ἐργάζεται καί ὅταν ξεκουράζεται καί ὅταν πηγαίνει περίπατο καί στό παιχνίδι καί σέ κάθε του ἐκδήλωση. Ἀλλά ὑπάρχουν καί ὁρισμένες στιγμές, πού πρέπει νά προσεύχεται ὁ κάθε ἄνθρωπος καί ἑπομένως καί τά παιδιά. Εἶναι ἡ ὥρα πού θά ξυπνήσει καί θά ἑτοιμασθεῖ νά πάει στό σχολεῖο. Εἶναι ἡ ὥρα τοῦ φαγητοῦ, ἡ ὥρα πρίν ἀπό τόν ὕπνο.


Καί ὄχι μόνο ὧρες καί στιγμές, ἀλλά καί χῶροι ἰδιαίτεροι γιά προσευχή ὑπάρχουν. Χῶροι ὅπως μπρός ἀπό τό εἰκονοστάσι στό σπίτι καί μάλιστα ὁ ναός, ἡ ἐκκλησία, ὅπου μᾶς δίνεται ἡ εὐκαιρία ὅλοι μαζί οἱ ἄνθρωποι, μικροί καί μεγάλοι, μορφωμένοι καί ὀλιγογράμματοι, νά προσευχηθοῦμε.


Παρακάτω σοῦ προσφέρεται ἕνα καθημερινό πρόγραμμα προσευχῆς, πού μπορεῖς, ἄν θέλεις, νά τό χρησιμοποιεῖς, μαζί μέ τίς δικές σου προσευχές. Περιλαμβάνει τήν πρωϊνή προσευχή, τήν πρίν καί μετά ἀπό τό μεσημεριανό φαγητό, τήν προσευχή πρίν καί μετά τό βραδινό φαγητό καί τήν προσευχή πρίν ἀπό τόν ὕπνο.

ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν.
 


Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, δόξα σοι.

Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος, καὶ σῶσον, Ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Ἀμήν.Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς (ἐκ γ´).Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς. Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν. Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνομίας ἡμῖν. Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου.Κύριε, ἐλέησον· Κύριε, ἐλέησον· Κύριε, ἐλέησον.Δόξα. Καὶ νῦν.Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου. Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου. Γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον. Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν. Καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Ἀμήν.Ἐξεγερθέντες τοῦ ὕπνου, προσπίπτομέν σοι, Ἀγαθέ, καὶ τῶν Ἀγγέλων τὸν ὕμνον βοῶμέν σοι, Δυνατέ· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός· διὰ τῆς Θεοτόκου ἐλέησον ἡμᾶς. 


Ἡ Μεγάλη Δοξολογία
Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς.


Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.


Ὑμνοῦμέν σε, εὐλογοῦμέν σε, προσκυνοῦμέν σε, δοξολογοῦμέν σε, εὐχαριστοῦμέν σοι, διὰ τὴν μεγάλην σου δόξαν.


Κύριε, Βασιλεῦ, ἐπουράνιε Θεέ, Πάτερ παντοκράτορ· Κύριε Υἱὲ μονογενές, Ἰησοῦ Χριστέ, καὶ Ἅγιον Πνεῦμα.


Κύριε ὁ Θεός, ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ Υἱὸς τοῦ Πατρός, ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου.


Πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡμῶν, ὁ καθήμενος ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρός, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς.


Ὅτι σὺ εἶ μόνος Ἅγιος, σὺ εἶ μόνος Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός. Ἀμήν.


Καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω σε, καὶ αἰνέσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.


Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ, ἀναμαρτήτους φυλαχθῆναι ἡμᾶς.


Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν, καὶ αἰνετὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.


Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ᾿ ἡμᾶς, καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ.


Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε· δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου (ἐκ γ´).


Κύριε, καταφυγὴ ἐγενήθης ἡμῖν, ἐν γενεᾷ καὶ γενεᾷ. Ἐγὼ εἶπα· Κύριε, ἐλέησόν με· ἴασαι τὴν ψυχήν μου, ὅτι ἥμαρτόν σοι.


Κύριε, πρὸς σὲ κατέφυγον· δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου, ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου.


Ὅτι παρὰ σοὶ πηγὴ ζωῆς· ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς.


Παράτεινον τὸ ἔλεός σου τοῖς γινώσκουσί σε.


Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς (τρίς).Δόξα. Καὶ νῦν.Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.Δι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. 


Ἀμήν  

Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΙΝΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣΣτ᾿ ὄνομα τοῦ Πατέρα καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν.


Δόξα σέ Σένα Χριστέ, πού εἶσαι ὁ Θεός καί ἡ ἐλπίδα μας, δόξα σέ Σένα.


Ἅγιο Πνεῦμα, Σύ πού εἶσαι ὁ Βασιλιάς τ᾿ οὐρανοῦ, πού δίνεις παρηγοριά, πού εἶσαι πηγή καί δάσκαλος τῆς ἀλήθειας, πού εἶσαι παντοῦ παρών καί ὅλα τά γεμίζεις μέ τήν παρουσία Σου, πού γιά τούς καλούς εἶσαι θησαυρός καί δίνεις ζωή, ἔλα, κάθισε στή καρδιά μας, καθάρισέ μας ἀπό κάθε ἁμαρτία καί σῶσε τίς ψυχές μας. Ἀμήν.


Ἅγιος εἶσαι Θεέ Πατέρα μας, Ἅγιος εἶσαι Υἱέ Δυνατέ, Ἅγιο εἶσαι Ἀθάνατο Πνεῦμα, ἐλέησέ μας (τρεῖς φορές).


Δόξα στόν Πατέρα, στόν Υἱό καί στό Ἅγιο Πνεῦμα. Καί τώρα καί πάντοτε καί στούς ἀπέραντους αἰῶνες. Ἀμήν.


Παναγία Τριάδα, ἐλέησέ μας, Κύριε Θεέ Πατέρα δεῖξε εὐσπλαχνία γιά τίς ἁμαρτίες μας. Δέσποτα Υἱέ συγχώρεσε τίς ἀνομίες μας. Ἅγιο Πνεῦμα ἐπίσκεψε καί θεράπευσε τίς ἀδυναμίες μας, χάρη τοῦ ὀνόματός Σου.


Κύριε ἐλέησε, Κύριε ἐλέησε, Κύριε ἐλέησε.


Δόξα... Καί τώρα...


Πατέρα μας, πού εἶσαι στούς οὐρανούς, ἄς εἶναι ἅγιο τό ὄνομά σου. Ἄς ἔλθει ἡ κυριαρχία σου. Ἄς γίνει τό θέλημά σου, ὅπως στόν οὐρανό ἔτσι καί στή γῆ. Ἀξίωσέ μας νά ᾿χουμε τό καθημερινό φαγητό μας. Συγχώρεσε τά σφάλματά μας, ὅπως καί μεῖς συγχωροῦμε, ὅσους μᾶς ἔβλαψαν. Καί μήν ἐπιτρέψεις νά παρακινηθοῦμε στήν ἁμαρτία, ἀλλά προφύλαξέ μας ἀπό τόν πανοῦργο διάβολο. Ἀμήν.Ἀφοῦ σηκωθήκαμε ἀπό τόν ὕπνο κάνουμε τήν προσευχή μας σέ Σένα Καλέ καί Δυνατέ Θεέ καί λέμε φωναχτά τόν ὕμνο τῶν Ἀγγέλων· Εἶσαι Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος Θεός· μέ τή μεσολάβηση τῆς Θεοτόκου σέ παρακαλοῦμε νά μᾶς ἐλεήσεις.

 Ἡ Μεγάλη Δοξολογία

Δόξα σέ Σένα πού φανέρωσες τό φῶς.


Δόξα στό Θεό, πού εἶναι στόν οὐρανό, καί στή γῆ ἄς ἔρθει ἡ εἰρήνη, διότι ὁ Θεός ἔδειξε στούς ἀνθρώπους τήν ἀγάπη του.


Σέ ὑμνοῦμε, σ᾿ εὐλογοῦμε, σέ προσκυνοῦμε, σ᾿ ἐγκωμιάζουμε μέ ὕμνους καί σ᾿ εὐχαριστοῦμε, Κύριε, γιά τή μεγάλη Σου δόξα.


Κύριε, πού εἶσαι οὐράνιος Βασιλιάς, Θεός Πατέρας Παντοκράτορας, μοναχοπαίδι, πού τ᾿ ὄνομά Σου εἶναι Ἰησοῦς Χριστός καί Ἅγιο Πνεῦμα.
Κύριε καί Θεέ, Ἰησοῦ Χριστέ, πού εἶσαι ὁ Ἀμνός τοῦ Θεοῦ, ὁ Γιός τοῦ Θεοῦ, πού ἐξαφανίζεις τήν ἁμαρτία τοῦ κόσμου, ἐλέησέ μας.


Σέ παρακαλοῦμε νά δεχθεῖς τήν προσευχή μας, Σύ πού κάθεσαι στά δεξιά τοῦ Πατέρα καί νά μᾶς ἐλεήσεις.


Διότι σύ, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, εἶσαι ὁ μοναδικός Ἅγιος καί Κύριος γιά νά δοξάζεται ὁ Θεός Πατέρας. Ἀμήν.


Κάθε μέρα θά προσεύχομαι σέ Σένα καί θά σ᾿ ἐγκωμιάζω γιά πάντα.


Κύριε, σέ παρακαλοῦμε νά μᾶς ἀξιώσεις τή σημερινή μέρα νά διατηρηθοῦμε καθαροί χωρίς ἁμαρτία.


Δοξασμένος εἶσαι, Κύριε, Σύ, ὁ Θεός τῶν Πατέρων μας, καί τό ἅγιο ὄνομά σου εἶναι ἔνδοξο καί ἄξιο νά ὑμνεῖται αἰώνια.


Κύριε, ἡ συμπάθειά σου ἄς εἶναι μαζί μας, ὅπως ἀκριβῶς ἐλπίσαμε.

Δοξασμένος εἶσαι, Κύριε· ὑπόδειξέ μου τίς δίκαιες ἀπαιτήσεις πού ἔχεις ἀπό μένα (τρεῖς).


Κύριε, πάντοτε ἤσουν τό καταφύγιό μας. Γιαυτό ἐγώ παρακάλεσα νά μέ συμπονέσεις· νά θεραπεύσεις τήν ψυχή μου, διότι ἁμάρτησα σέ Σένα.


Κύριε, σέ Σένα κατέφυγα· δίδαξέ με νά πράττω τό θέλημά σου, διότι Σύ εἶσαι ὁ Θεός μου.


Διότι σέ Σένα ὑπάρχει ἡ πηγή τῆς ζωῆς· καί μέ τό δικό σου φωτισμό θά δοῦμε τό ἀληθινό φῶς.


Συνέχισε νά δείχνεις τή συμπάθειά Σου σ᾿ ἐκείνους πού σέ ἀναγνωρίζουν.


Ἅγιος εἶσαι Σύ, ὁ Θεός Πατέρας, Ἅγιος ἰσχυρός ὁ Υἱός, Ἅγιος ἀθάνατος, τό Ἅγιο Πνεῦμα, σέ παρακαλοῦμε ἐλέησέ μας (τρεῖς).Δόξα... Καί τώρα...


Ἅγιος ἀθάνατος, τό Ἅγιο Πνεῦμα, σέ παρακαλοῦμε ἐλέησέ μας.


Μέ τίς εὐχές τῶν ἁγίων Πατέρων μας, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, πού εἶσαι Θεός μας, ἐλέησέ μας. 


Ἀμήν.


Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ ΜΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΛΙΚ ΕΔΩ 

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ ΜΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η ΒΡΑΔΥΝΗ ΠΡΟΣΧΕΥΧΗ ΠΡΙΝ ΚΟΙΜΗΘΟΥΜΕ ΜΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΛΙΚ ΕΔΩΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου