Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2015

ΠΕΡΙ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ
ΠΕΡΙ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ

Αγ.Νεκτάριος Βλασφημία! Λέξις φοβερά, λέξις αποτρόπαιος, λέξις εμποίουσα φρίκην, λέξις δηλούσα εξέγερσιν κατά του θείου! Η βλασφημία είναι έκφρασις μίσους κατά τού Θεού.


Αγ.Νεκτάριος Η βλασφημία είναι περίσσευμα μοχθηράς καρδίας, πεπληρωμένης κακίας και υποτύπωσις του χαρακτήρος πονηράς ψυχής . είναι υπαγόρευσις ψυχής δαιμονιώδους εξαναστάσης κατά του Θεού.


Αγ.Νεκτάριος Η βλάσφημία είναι η ειδεχθής εικών τής υπό του δαίμονος ελαυνομένης ψυχής . είναι το σύμβολο τών αποστατών δαιμόνων· είναι η φωνή η εκ του βάθους τής ασεβείας εξερευγομένη, η ηχώ του Ταρτάρου.


Αγ.Νεκτάριος Ο βλάσφημος αγανακτεί και υβρίζει τόν διαφυλάξαντα αυτόν υπό τήν σκέπη τής χάριτος αυτού, όπως μή απολεσθεί η ύπαρξις αυτού!


Αγ.Νεκτάριος Ο βλάσφημος υβρίζει τόν αγαθόν και φιλάνθρωπον Θεόν τόν αμοίβοντα ταίς πλουσίαις αυτού δωρεαίς τήν αυτού μοχθηρίαν. Υβρίζει τόν πληρούντα τά σύμπαντα χρηστότητος.


Αγ.Νεκτάριος Ο βλάσφημος υβρίζει τόν συγκρατούντα το σύμπαν εν τή βουλήσει αυτού. Υβρίζει, όν πάσα η κτίσις, ορωμένη και αόρατος τρέμει. Υβρίζει, όν πάσα η κτίσις υμνεί, τώ θελήματι αυτού δουλεύουσα.


Αγ.Νεκτάριος Ο βλάσφημος είναι αποστάτης και εχθρός του Θεού . απέστη από του Θεού και απέστη απ' αυτού ο Θεός.
Ο βλάσφημος αγωνίζεται μετά του δαίμονος κατά της βασιλείας του Θεού.


Αγ.Νεκτάριος Ο βλάσφημος ως μέλος τής κοινωνίας είναι επικίνδυνος, διότι δέν φοβείται Θεόν· εκ δέ τής ελλείψεως τού θείου φόβου πάντα απορρέουσι τα κακά.


Αγ.Νεκτάριος Τούς βλάσφημους οφείλει η κοινωνία να καταδιώκει, ίνα μήν παροργίσει τόν Θεόν ανεχόμενη αυτούς, και επισύρει τήν θείαν οργήν. Η κοινωνία να μήν τους ανέχεται όλως, ίνα μή η ακοή αυτής μολύνεται.


Αγ.Νεκτάριος Πώς ο βλάσφημος δύναται να κέκτηται τήν αρετήν τού στρατιώτου, εστερημένος ηθικού σθένους, ηθικής ανδρείας, ήτοι αρετών από μόνης τής τού Θεού προσοικειώσεως τικτομένων;


Αγ.Νεκτάριος Οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας Πατέρες θεωροῦσι τὸν βλάσφημον χείρονα τοῦ δαίμονος· διότι ὁ μὲν δαίμων τὸ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα, τὸ θεῖον τοῦ Θεοῦ ὄνομα, φρίττει καὶ τρέμει, ὁ δὲ βλάσφημος ἀδεῶς τοῦτο ἐξυβρίζει.


Αγ.Κοσμ.Αιτ. Ενας άνθρωπος να υβρίσει τον πατέρα μου, την μητέρα μου, τον αδελφόν μου έχω χρέος σαν Χριστιανός να τον συγχωρήσω. Το να υβρίσει τον Χριστό μου και την Παναγία μου δέν θέλω να τον βλέπω.

Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Ράπισον του βλασφημούντος την όψιν, σύντριψον αυτού το στόμα, αγίασον την χείρα διά της πληγής.


Αγ.Ιωάν.Χρυσ. «Ἐκεῖνος ποὺ πετάει τὸ λιθάρι πρὸς τὰ ἐπάνω, τὸ ρίχνει στὸ κεφάλι του», τὸ εἶπε κάποιος γιὰ ἐκείνους ποὺ βλασφημοῦν τὸ Θεό.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου