Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2015

ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΣΩΘΕΙΣ;

 


Υπό Αρχιμανδρίτου π. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Β. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ Ιεροκήρυκος


«Μακάριοι οι ακούοντες τον Λόγov του Θεού και φυλάσσοντες αυτόν».
(ΛΟΥΚΑ 11. 28)


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αδελφέ μου,
Θέλεις στα σοβαρά να κολασθείς για πάντα μετά την αναχώρηση σου από αυτόν εδώ τον κόσμον; Θέλεις να κληρονομήσεις το σκότος και τον πόνο και να στενάζεις έξω από την αγιαστική Χάρι που πηγάζει από τον Δημιουργό Κύριο και Θεό σου, που από αγάπη δημιούργησε τον άνθρωπο και για τον οποίο μετά την εκ της παρακοής πτώση του από φιλανθρωπία ετοίμασε Οία του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας οδόν σωτηρίας; «Ούτω γαρ ηγάπησεν ό θεός τον κόσμον, ώστε τον υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ίνα πας ό πιστεύων εις αυτόν μη απόληται, αλλ’ έχει ζωήν αιώνιον» (Ίωάν. 3,16).

Μπορεί μεν να γελάσεις ακούοντας για κόλαση, αλλά πρόσεξε, γιατί δεν θα διαψευσθείς απλώς ή γιατί θα αποδειχθεί ανόητος ή στάση σου αυτή, αλλά γιατί το τρομερότερο είναι να ευρεθείς στην κόλαση.

1. Άρνηση, αδιαφορία και επιπολαιότητα
Μήπως, αδελφέ μου, ενώ πολλές φορές βασανίζεις (πολυεξετάζεις) τις διάφορες υποθέσεις του κόσμου τούτου, που σε αφορούν, για πρόσκαιρο κέρδος και για να μη εξαπατηθείς, αδικηθείς ή υποστείς πρόσκαιρες βλάβες στη ζωή του κόσμου τούτου, όμως στο θέμα της πίστεως προς τον θεό και της μετά θάνατον ζωής και κρίσεως με πολύ επιπολαιότητα (επιφανειακά) και προκατάληψη λαμβάνεις αρνητική στάση;
Αλλά, αδελφέ μου, δεχόμενος και εμμένων στην άρνηση της υπάρξεως του θεού, της αθανασίας της ψυχής και της μετά θάνατον κρίσεως των ανθρώπων, χωρίς να αποδεικνύεις την άρνησή σου αυτή, δεν πιστεύεις έτσι στην Άρνηση αντί στο θεό;

2. Δημιουργία, πολιτισμός και θεία Αποκάλυψη
Πρόσεξε και σκέψου Ότι πολλά είναι εκείνα που σου διηγούνται για τον θεό, την παντοδυναμία, την σοφία και την δόξα του, όπως ή δημιουργία του κόσμου και του άνθρωπου, με τους νόμους και την λειτουργία των, ή εντός σου συνείδηση περί δικαίου και ηθικής γενικότερα στην φυσιολογική της λειτουργία, ή ιστορία, ορθώς ερμηνευομένη, σε όλες τις διαστάσεις της (ατομική, οικογενειακή, τοπική, εθνική, παγκόσμιος, πολιτική, τεχνών, γραμμάτων και πολιτισμού γενικότερα), κυρίως όμως ή έκδηλη αποκάλυψη του θεού στον άνθρωπο, που μαρτυρείτε στην Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας και στην μέχρι και σήμερα ζωή γενικά της Ορθοδόξου Εκκλησίας, που συνεχίζεται και θα συνεχίζεται μέχρι συντέλειας των αιώνων. «Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποίησιν δε των χειρών αυτοί) αναγγέλλει το στερέωμα» (Ψαλμός 18,1). «Πας γαρ οίκος κατασκευάζεται οπό τίνος, ό δέ τα πάντα κατασκευάσας Θεός» (Έβρ.3,4). «Ως εμεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία εποίησας» (Ψαλμός 103,24).
Έχουμε και σήμερα εκδηλώσεις των ενεργειών του Τριαδικού θεού (Πατρός δι’ Υιού εν Αγίω Πνεύματι) στα αγιαζόμενα μέλη της εκκλησίας, που ζουν μέσα στο χώρο που κινούμεθα και επίσης στο περιβάλλον τους, οι οποίες μαρτυρούν περί του γεγονότος τούτου (θαύματα, ευεργετικά αποτελέσματα στην ψυχή και στο σώμα, πνευματικά χαρίσματα μάλιστα εκ της θεαρέστου συμμετοχής στα θεία μυστήρια, ή εκδηλουμένη πρόνοια του θεού κ.λπ.).
Εκείνος, που πράγματι θέλει, ζητεί και φροντίζει να πληροφορηθεί και γνωρίσει την αλήθεια, λαμβάνει την εσωτερική πληροφορία και βεβαίωση και εδραιούται και αυξάνει στη συνέχεια ή πίστη του.

3. Αναλογίζεσαι την ευθύνη που έχεις;
Αν λοιπόν, τόσα που σου ομιλούν για το θεό δεν σου κινούν το ενδιαφέρον, να αναζήτησης με αγαθή προαίρεση και καλή πίστη και να γνωρίσεις την αλήθεια και πιστεύσης και έτσι δια της υπακοής εις τον άγιον του θεού θέλημα και κατά συνέπειαν της προς Αυτόν και τον πλησίον σου αγάπης λάβεις μετά την πτώση των πρωτοπλάστων την υιοθεσία, γίνεις δηλαδή κατά Χάριν θεός δια της συμμετοχής σου εις τα αγιαστικά μυστήρια, που σου προσφέρει δια της εκκλησίας Του ό προς τον σκοπό αυτό ενανθρωπήσας, σταυρωθείς και αναστάς Ιησούς, τότε σκέψου και κατάλαβε ότι διαπράττεις μεγάλη αδικία και απάτη κατά του εαυτού σου και είσαι υπεύθυνος για την στέρηση της προσφερόμενης προς σε αγιασπκής Χάριτος Του, την οποία αποκρούεις με την αμέλεια, αδιαφορία, αυταπάτη και ανταρσία σου. «Και προσελθών ό Ιησούς ελάλησεν αυτοίς λέγων εδόθη μοι πάσα εξουσία εν ουρανώ και επί γης, Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τηρείν πάντα όσα ενετειλάμην υμίν και ιδού εγώ μεθ’ υμών ειμί πάσας τας ημέρας έως της συντέλειας του αιώνος» (Ματθ. 28,18-20). «Και είπεν αυτοίς – πορευθέντες εις τον κόσμον άπαντα κηρύξατε το Ευαγγέλιον πάση τη κτίσει. Ό πιστεύσας και βαπτισθείς σωθήσεται ό δε απιστήσας κατακριθήσεται» (Μάρκ. 16,15-16).

4. Βαριές οι συνέπειες της αδιαφορίας και ανυπακοής
Μη αδιαφορείς, μη γίνεσαι απρόσεκτος και θύμα διαβολής, μη νομίσεις δηλαδή, ότι εξυπηρετείται το συμφέρον σου όταν πράττεις και ζεις γενικά κατά παράβαση του θείου θελήματος. Αυτή ή θέση σου θα σε διακήρυξη άφρονα και αιώνιος κόλαση σε περιμένει αν δεν μετανοήσεις. θα στερηθείς της Χάριτος που φέρει ή υπακοή και αυτή ή στέρηση θα σου φέρει λύπη, πόνο και στεναγμό αιώνιο και θα σε καίει ως φωτιά, μακράν του θείου και γλυκύτατου φωτός στο αίώνιον σκότος. «Και τον αχρείον δούλον εκβάλετε εις το σκότος το εξώτερον εκεί έσται ό κλαυθμός και ό βρυγμός των οδόντων» (Ματθ. 25,30). «Τότε ερεί και τοις εξ ευωνύμων πορεύεσθε απ’ εμού οί κατηραμένοι εις το πυρ το αιώνιον το ητοιμασμένον τω διαβάλω και τοις αγγέλοις αυτού» (Ματθ. 25,41).

5. Το θείο θέλημα και ή ανθρωπινή φύση
Μη παραβλέπεις το γεγονός αδελφέ μου ότι το θείο θέλημα ανταποκρίνεται στην αυθεντική φύση του ανθρώπου και διδάσκει και οδηγεί στην πραγματοποίηση του καθ’ ομοίωση, της θεώσεως δηλαδή του ανθρώπου.
Αυτό πρέπει να καταλάβεις και πιστεύσης, αν τούτο δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερον. Είναι όλως ανόητο να πιστεύει κάποιος ότι ό θεός κάνει λάθη ή ζητεί από τον άνθρωπο συμπεριφορά που αντιβαίνει στην πραγματοποίηση του υψηλού προορισμού του.
Ό θεός, ως Άγιος, τέλειος και πάνσοφος δημιουργός σου, που είναι φιλάνθρωπος και ή πραγματική αγάπη, γνωρίζει τί ζητεί από τον άνθρωπο.
Τα πάθη και ή απιστία κλονίζουν την προς Αυτόν εμπιστοσύνη και φέρουν σκοτισμό, άγνοια και ταλαιπωρία. «Τα ρήματα ά εγώ λαλώ υμίν πνεύμα εστί και ζωή εστίν» (Ίωάν. 6,63). «Μακάριοι οι ακούοντες τον λόγον του θεού και φυλάσσοντες αυτόν» (Λουκ. 11,28).

6. Ή αλήθεια του Κυρίου μένει εις τον αιώνα.
Νομίζεις, αδελφέ μου, ότι με την αρνητική σου στάση καταργείς ή μεταβάλλεις την αληθή πραγματικότητα;
Μη εξαπατάσαι με την σκέψη ότι δεν υπάρχει θεός με τον πρόχειρο ισχυρισμό και πρόφαση ότι δεν τον είδες. Σκέψου ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που ούτε τα βλέπεις ούτε τα ακούεις (π.χ. ηλεκτρισμός, μαγνητισμός, πυρηνική ενέργεια κ.λπ.), όπως επίσης άνθρωποι, τόποι και έργα ποικίλα που δεν έχεις γνωρίσει ή επισκεφθεί και ακόμη γεγονότα στα όποια δεν παρέστης και όμως παραδέχεσαι, αν ορθοφρονείς, την ύπαρξη ή τέλεσή των.
Έχε καλή προαίρεση, ειλικρίνεια και ενδιαφέρον και θα αισθανθείς την φωνή του θεού μέσα σου, που σε καλεί να τον γνωρίσεις, θα δεχθείς τον λόγον Του, που με την πρόνοια Του θα σου γνωστοποιήται και, εφ’ όσον προχωρήσεις με την θέληση σου στην υπακοή, θα καθαρίσης την καρδιά σου από τα ζιζάνια των παθών, θα απαλλαγής από τον σκοτισμό του νου σου και από την δουλεία του διαβόλου, από κακά δηλαδή αποτελέσματα της μέχρι τώρα ανυπακοής σου εις το άγιο θέλημα Του και γενικά της στερήσεως της θεαρέστου κοινωνίας μέτ’ Αυτού και θα γευθείς της Χάριτος Του δια των μυστηρίων (αναλόγως της καταστάσεως σου: Αγίου Βαπτίσματος, Χρίσματος, Μετανοίας και Εξομολογήσεως, θείας Κοινωνίας), μετά την σχετική πρόγευση που θα δοκιμάσεις κατά την έλξη που θα σου δημιουργήοη ή χειραγώγηση σου στην Εκκλησία Του, που είναι το ταμείον της Χάριτος Του, είτε, δηλαδή, όταν πρόκειται να γίνεις μέλος της είτε όταν επιστρέφεις μετά την εκούσια απομάκρυνση σου εξ Αυτής, όπως ό άσωτος της παραβολής.
Μη θεώρησης έξυπνο τον εαυτό σου, αρνούμενος τον θεό και την υπακοή στο θέλημά Του. «Είπεν άφρων εν τη καρδία αυτού ουκ εστίν Θεός» (Ψαλμός 13,1).
Έξω από την φωτιστική και αγιαστική ενέργεια του θεού ό άνθρωπος ζει την ζωή του πνευματικοί) θανάτου, δηλαδή στην πλάνη, το σκότος, το ψεύδος, την απάτη, το μίσος, την πονηρία και κακία γενικώς και ομοιάζει προς τα ανόητα ζώα.
Αρνείσαι, αδελφέ μου, τον φιλάνθρωπο θεό και το Άγιο θέλημά Του, γιατί θέλεις και επιμένεις να ζεις στην ανυπακοή και κάνεις, προφανώς, την σκέψη ότι δεν σε συμφέρει να πιστέψεις στον θεό και τον λόγο Του, που ομιλούν περί κρίσεως και αποδόσεως εις έκαστον κατά τα έργα Του.
Τα προς απώθηση και στραγγαλισμό της φωνής της συνειδήσεως, της μαρτυρούσης περί του θεού, πνευματικά ναρκωτικά που επινοείς για τον εαυτό σου και δέχεσαι από άλλους, που συνίστανται από προφάσεις, ψευδοφιλοσοφίες – ψευδοθεωρίες και συμπεράσματα δήθεν επιστημονικά, τα όποϊα με το πρόσχημα του επιστημονικού μανδύου με τον οποίο παρουσιάζονται είναι πορίσματα όχι επιστημονικά αλλά φανταστικές συλλήψεις και πλάνες νοσούντων ψυχικώς ή ημιμαθών, λεγομένων επιστημόνων, ή τοιούτων που θυσιάζουν την αλήθεια στο όνομα του εγωισμού, της κενοδοξίας ή του υλικού κέρδους, αλλά και ατελών ερευνητικών μέσων και κακής χρήοεως ή ακαταλληλότητας κυρίως αυτών για την έρευνα μεταφυσικών πραγματικοτήτων, που ξεφεύγουν του αντικειμένου της επιστήμης, δεν αλλάζουν την αλήθεια.
Ή αληθής επιστήμη εμπνέεται από την αλήθεια της πίστεως και εντός του χώρου της αρμοδιότητος (αντικειμένου) και των δυνατοτήτων της, αξία της αποστολής της και σεβόμενη τον εαυτό της και τον άνθρωπο προς τον όποιον απευθύνεται, όχι μόνον δεν αντιτίθεται στην θεία αποκάλυψη, αλλά κατ’ ένα τρόπο συντελεί έστω και εμμέσως δια των ορθών πορισμάτων της κατά το μέτρον της παρεχομένης Χάριτος του θεού στην αναγνώριση του κύρους αυτής. «Τα γαρ αόρατα αυτού από κτίσεως κόσμου τοις ποιήμασι νοούμενα καθοράται, ή τε αϊδιος αυτού δύναμις και θειότης είς το είναι αυτούς αναπολόγητους» (Ρωμ. 1,20).

7. Προοοχή. Υπακοή και όχι αναβολή για τη οωτηρία
Εφ’ όσον πιστεύεις στον θεό και έχεις γίνει μέλος της ‘Ορθοδόξου Εκκλησίας, σκέψου αν σε συμφέρει να παραβλέπεις, να παρακούης ή να αναβάλεις την επιστροφή και σωτηρία σου δια μετανοίας και εξομολογήσεως και υπακοής εις το θέλημα του Κυρίου.

8. Προσοχή στο Επάγγελμα
Είναι πολλά που πρέπει να προσέξει στην επίγειο ζωή του ό άνθρωπος, Μεταξύ αυτών είναι και το επάγγελμα του, μορφές του οποίου απετέλεσαν την αφορμή να συνταχθεί ή παρούσα εργασία και επίσης διάφοροι δραστηριότητες και προσφορές υπηρεσιών από μέρους του.
Τα αντικείμενα και υπηρεσίες που προσφέρεις και ό τρόπος προσφοράς αυτών σκέφθηκες και πρόσεξες μήπως βλάπτουν την ψυχή σου και των συνανθρώπων σου;
θα ήθελες να σου πωλεί ό άλλος αλλοιωμένα, μολυσμένα και επικίνδυνα τρόφιμα ή ακατάλληλα και επικίνδυνα φάρμακα; Ασφαλώς όχι, διότι θα κινδυνεύσει ή υγεία και ζωή σου και των προσφιλών σου προσώπων.
Για τον μολυσμένο προφορικό και γραπτό λόγο και άσεμνες εικόνες σε βιβλία, περιοδικά, στον τύπο γενικά, τηλεόραση, κινηματογράφο, θέατρο κ.λπ. και για συμπεριφορά που μολύνει ψυχή και σώμα που πρέπει να τα αγιάζει ό άνθρωπος τι λέγεις; θέλεις να σου προσφέρουν ή να προσφέρεις τέτοια πνευματική τροφή που δύναται να οδήγηση, όταν λαμβάνεται από τον άνθρωπο, όχι απλώς στην πρόσκαιρη μόνο ζημία, στα χρονικά πλαίσια της επιγείου ζωής, αλλά στην αιώνιο κόλαση; «Το γαρ φρόνημα της σαρκός θάνατος, το δε φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη» (Ρωμ. 8,6) «ή ουκ οίδατε ότι άδικοι βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι; μη πλανάσθε’ ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί ούτε μαλακοί ούτε αρσενοκοίται ούτε πλεονέκται ούτε μέθυσοι, ου λοιδοροί, ουχ Άρπαγες βασιλείαν θεού ου κληρονομήσουσι» (Α’ Κορ. 6,9-10).
Αποκτάς τα αναγκαία για τη ζωή σου με αδικίες και εμπορευόμενος το ανήθικο ή εκείνο που προκαλεί και εξωθεί στην αμαρτία ή, ακόμη χειρότερα, προσπαθείς να πλουτίσεις με τον τρόπο αυτό; Διδάσκεις επίσημα ή ανεπίσημα με τον λόγο και την πράξη το μίσος την αδικία, την εκδίκηση, την ανηθικότητα, μάλιστα για να τρέφεις τον εγωισμό και αλαζονεία σου και να αποσπάς επιδοκιμασίες και χειροκροτήματα από εκείνους που έχουν κοσμικό φρόνημα και ζουν μακράν του Χριστού;
Πρόσεχε με διάκριση να καταλάβεις την τυχόν ένοχο συμμετοχή σου στην διαδικασία μιας τέτοιας εμπορίας και ενασχολήσεως και με την βοήθεια του θεού προσπάθησε να απαλλαγής από τα δεσμά του διαβόλου και της αμαρτίας και έτσι να συντέλεσης, όσον εξαρτάται από σε, αφ’ ενός στον περιορισμό και την εξάλειψη του κακού που συντελείται στην ψυχή σου και σε άλλες ψυχές αφ’ ετέρου δε στην εργασία του αγαθού για την σωτηρία σου και άλλων ψυχών προς δόξαν θεού.

9. Γνώση του θελήματος του θεού. Αγώνας και θεία Χάρις
Στην ειλικρινή και επίμονο αυτή προσπάθεια θα βοηθηθείς από την γνώση του θελήματος του θεού με την μελέτη της Αγίας Γραφής, όπως ορθόδοξα ερμηνεύεται υπό της εκκλησίας, από την ακρόαση ορθοδόξων κηρυγμάτων, από την προσευχή και από την σωστή συμμετοχή στην λατρευτική και μυστηριακή ζωή της Ορθοδόξου Εκκλησίας.
Όσο και αν είσαι δέσμιος της αμαρτίας και του σατανά, μη απογοητευθείς και μη εγκαταλείπεις την προσπάθεια αποδεσμεύσεως και αποκτήσεως της ελευθερίας σου. Στην προσπάθεια σου αυτή μη αγνόησης την παντοδυναμία του θεού, ό οποίος αγαπά και θέλει να σώσει τον άνθρωπο. Κρούσε με επιμονή, αποφασιστικότητα, ειλικρίνεια και ταπεινοφροσύνη την θύρα που οδηγεί στον αληθινό θεό και θα σου ανοιχθεί για να εισέλθεις. Καθάρισε τον ρύπο της ψυχής σου και θα εισέλθει ό Κύριος εις την καρδιά σου και θα σκηνώσει σ’ αυτή. Είναι κατηγορηματικοί και παρήγοροι οι λόγοι του Κυρίου. «Αιτείτε και δοθήσεται υμίν, ζητείτε και ευρήσετε, κρούετε και ανοιγήαεται υμιν. Πάς γαρ ό αιτών λαμβάνει και ό ζητών ευρίσκει και τφ κρούοντι άνοιγήσεται. ‘Η τις εστίν έζ υμών άνθρωπος, δν εάν αιτήσηται ό υιός αυτόν άρτον μη λίθον επιδώσει ούτω; και εάν ιχθύν αιτήσει, μη όψιν επιδώσει αυτώ; εί ούν υμείς πονηροί όντες, οίδατε δόματα αγαθά διδόναι τοις τέκνοις υμών, πόσφ μάλλον ό πατήρ υμών ό εν τοις ουρανοίς δώσει αγαθά τοις αιτούσιν αυτόν»; (Ματθ, 7,7-11).
Τίποτε δεν αδυνατεί εις τον θεόν, ό οποίος χαρίζει τα προς σωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον και επίσης παρέχει τα αναγκαία για την παρούσα ξωή (τροφή, ενδύματα και στέγη), όταν εμείς ζητούμε πρώτον την σωτηρία μας, την βασιλεία του θεού, όπως μας έχει διαβεβαιώσει «…μη οόν μεριμνήσητε (δηλ. μη καταληφθήτε λοιπόν ποτέ από άνήσυχον φροντίδα) λέγοντες, τι φάγωμεν ή τί πίωμεν ή τι περιβαλώμεΘα πάντα γαρ ταύτα τα έθνη (δηλ. oi Εθνικοί και Ειδωλολάτραι) επιζητεί οίδε γαρ ό πατήρ υμών ό ουράνιος ότι χρήζετε τούτων απάντων, ζητείτε δε πρώτον την βασιλείαν του θεού και την δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσεται υμίν» (Ματθ. 6,31 -33).
Ό άνθρωπος, που πιστεύει και υπακούει στο άγιο του θεού θέλημα και, επομένως, ζή με μετάνοια, εξομολογούμενος τις αμαρτίες του και έχει αγάπη και τρέφεται από το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου, γεύεται αναλόγως την ζώσα παρουσία του θεού στην ζωή του, κοινωνεί μετά του θεού δια των άκτίστων θείων ενεργειών Αυτού και ενισχύεται εις τον αγώνα του δια τον αγιαομό και θέωσή του, επιτελών έτσι τον προορισμό του, ομοιούμενος με τον θεό, ως πλασθείς κατ1 εικόνα και ομοίωση Αυτού.

10. Νόσος και θεραπεία
Ή απιστία, ή εμμονή στην απιστία και άρνηση του θεού ή ή εκδήλωση αδυναμίας απαλλαγής από τα δεσμά των αμαρτωλών παθών και κατανοήσεως της προνοίας και γενικώς της αγάπης του θεού είναι νοσηρές εκδηλώσεις και για να θεραπευθεί ό άνθρωπος και να έλθει από το σκότος στο φως πρέπει να θελήσει και ζητήσει τούτο και να προσπαθήοει και, έτσι, θα του δοθεί από τον θεό ή δυνατότης, όπως προανεφέρθη.
Αδελφέ μου, μη δικαιώνης τον αμαρτωλό εαυτό σου και τά αμαρτωλά έργα και πάθη σου.
Μη ζητείς σε ανύδρους πνευματικούς τόπους (πλανεμένες θρησκείες, δοξασίες και θεωρίες) την δρόσο του Πνεύματος του Αγίου και την σωτηρία σου και έτσι χάνεις τον χρόνο σου επικινδύνως αλλά ζητεί το φως, την αλήθεια και την ζωή στην Ορθόδοξο του Χριστού Εκκλησία, την απηλλαγμένη από πλάνες, που είναι ό στύλος και το εδραίωμα της αληθείας, διότι έχει κεφαλήν τον σαρκωθέντα Υιόν και Λόγον του θεού, τον Κύριον Ημών Ιησούν Χριστόν, τον τρέφοντα και αγιάζοντα τα σύμπαντα, ό οποίος είναι ή οδός, ή αλήθεια και ή ζωή και οδηγό το Πνεύμα το Άγιο.
Ή αγαθή προαίρεση και προσπάθεια θα σε βοηθήσουν να εύρεις με την Χάριν του θεού τον δρόμο της αληθείας και σωτηρίας. «Και πάντα απέταξεν υπό τους πόδας αυτού (του Χριστού) και αυτόν έδωκε κεφαλήν υπέρ πάντα τη εκκλησία, ήτις εστί το σώμα αυτού, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάσι πληρουμένου» (Έφεσ. 1, 22-23). «Όταν δε έλθει ό παράκλητος, ον εγώ πέμψω υμιν παρά του πατρός το Πνεύμα της αληθείας ό παρά του πατρός εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει περί εμού» (Ίωάν. 15,10). «Όταν έλθει εκείνος το Πνεύμα της αληθείας οδηγήσει ομάς εις πασαν την αλήθειαν…» (Ίωάν. 16,13).
Ή άγνοια του θησαυρού δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ό θησαυρός.
Αγνοεί ό άνθρωπος ή θέλει να αγνοεί τον πραγματικό, άφθαρτο, αιώνιο και θείο θησαυρό, γιατί έχει δώσει την καρδιά του στους ποικίλους, πρόσκαιρους, ματαίους και απατηλούς θησαυρούς και, έτσι, ως νέος ειδωλολάτρης της σαρκός, των κοσμικών πραγμάτων και των πονηρών γενικώς έργων του διαβόλου και των συνεργών του, εγκατέλειψε την λατρεία του αληθινού θεού και, έτσι, ταλαιπωρείται, γενόμενος δούλος των παθών και της ματαιότητος και κινούμενος στο σκότος που προκαλεί ή ασύνετος καρδία του.
Ή ελπίδα που απομένει αδελφέ μου είναι ή μετάνοια. «Έγειρε ό καθεύδων και ανάστα εκ των νεκρών και επιφαύσει σοι ό Χριστός. Βλέπετε ούν πώς ακριβώς περιπατείτε, μη ως άσοφοι, αλλ’ ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι τον καιρόν, δτι αί ημέραι πονηραί εισί, δια τούτο μη γίνεσθε άφρονες, αλλά συνιέντες το θέλημα του Κυρίου» (Έφεσ. 5,14-17).
Αδελφέ μου, πρόσεξε και αγωνίσου, ώστε να μη αποστροφής την αλήθεια, την Ορθόδοξο Εκκλησία, την Κιβωτό αυτή της σωτηρίας, λόγω της εσφαλμένης εικόνος που έχεις σχηματίσει περί αυτών κυρίως από άγνοια και υπαιτιότητα σου, αλλά και με συνεργεία του πονηρού διαβόλου και των πλανωμένων εχθρών της αληθούς πίστεως.

11. Υπέρβαση εμποδίων
Η πτωχή, αποσπασματική, άνευ συνοχής και μάλιστα ή διαστρεβλωμένη κατά την διατύπωση και ερμηνεία γνώση κάποιου περί της θείας Οικονομίας, της φροντίδος, δηλαδή, του θεού για την σωτηρία του ανθρώπου δια της ενανθρωπήσεως αυτού του Υιού και Λόγου του θεού και δια του έργου Του, συνοδευομένη μάλιστα από την έλλειψη καλής προαιρέσεως και την σχετική τύφλωση που δημιουργούν τα αμαρτωλά πάθη και ή κακή επίδραση πλανεμένων διδασκαλιών, που είναι προϊόντα αυθαιρέτων συλλογισμών, μολυσμένων και ασθενών περί την πίστη ανθρώπων και δαιμονικών επιδράσεων και ή εύκολος, πρόθυμος και αβασάνιστος υιοθέτηση, αποδοχή και εφαρμογή αυτών αποτελούν κακούς συμβούλους για να μπόρεση να καταλάβει το φως της θείας αποκαλύψεως.
Ή προσευχή και ή μετάνοια θα ανοίξουν τον δρόμο για να έλθει εις το φως, που είναι ό ίδιος ό θεός. « Ην (ό Υιός και Λόγος του θεού) το φως το αληθινό, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον» (Ίωάν. 1,9).
Ή Ορθόδοξος Εκκλησία είναι αγία και δεν υπάρχει ψεγάδι σ’ αυτή. Τα προσωπικά ελαττώματα και ατέλειες συγκεκριμένων κληρικών και λαϊκών μελών της Εκκλησίας δεν είναι ελαττώματα και ατέλειες της Εκκλησίας, αλλά των ίδιων, ως θνητών ανθρώπων, οι οποίοι καλούνται εις μετάνοια και θεραπεία δια των αγίων αυτής μυστηρίων.

12. Μη δικαιολογείς τον εαυτό σου και σκέψου σοβαρά και υπεύθυνα.
Αδελφέ μου, περιμένεις πρώτα την διόρθωση των άλλων και προσπαθείς να δικαιολόγησης, έτσι, την αθλιότητα σου και να δώσεις την εντύπωση, ότι τότε θα διορθωθείς και συ, όταν πρώτα διορθωθούν οί άλλοι;
Εάν τον ίδιο ισχυρισμό και σκέψη έκφραση και ό κάθε άλλος, τότε καταλαβαίνεις ότι κατά την λογική αύτη και συ γι’ αυτόν είσαι ένας από τους άλλους, που και αυτός περιμένει να διορθωθούν.
Εάν όλοι κάνουν την ίδια σκέψη και ακολουθήσουν την ίδια τακτική, επιμένοντες, έτσι, στην αμαρτία και αμετανοησία, τότε δεν βαρύνει ή ευθύνη όλους και δεν αποδεικνύεται ό συλλογισμός των ανόητος, επικίνδυνος, ασύμφορος και ολέθριος;

13. Υπάρχει κόλαση
Αδελφέ μου, μήπως αφρόνως κάνεις την σκέψη ή πιστεύεις ότι δεν υπάρχει κόλαση; Όπως αρνείσαι, αν συμβαίνει τούτο σε σένα, χωρίς αποδείξεις την ύπαρξη του θεού και την αθανασία της ψυχής και την κρίση εκάστου κατά τα έργα αυτού, έτσι αρνείσαι αναπόδεικτα και την κόλαση.
Αν τα παραπάνω λεχθέντα τα αντελήφθης ως χρήσιμα, ή ωφέλεια πρέπει να εκτείνεται σε σένα και επί του θέματος της πίστεως περί της κολάσεως των αμετανόητων ασεβών και αμαρτωλών γενικώς ανθρώπων, οί οποίοι δεν ηθέλησαν να υπακούσουν στην πρόσκληση του Σωτήρος Χριστού και να γίνουν κοινωνοί της θείας Χάριτος ή το χειρότερον επολέμησαν αυτήν,
Ή μακροθυμία και το έλεος του θεού δεν οδηγούν στην κατάργηση της δικαιοσύνης Αυτού.
Μη στηρίζεσαι σε απατηλά κατασκευάσματα συλλογισμών με βάση υποθετικές και αναπόδεικτες συλλήψεις της φαντασίας και νοήσεως για να κατάργησης την ρητώς υπό του θεού προαναγγελθείσα αλήθεια περί της κρίσεως των ανθρώπων.
Ή πείρα εξ άλλου της ζωής τι λέγει έπ’ αυτού; Σκέφθηκες ότι ό πόνος εν ευρεία έννοια συνοδεύει γενικώς την ζωή του ανθρώπου κατά την ενταύθα παραμονή του μέχρι του θανάτου, αφ’ ότου ημάρτησε και εξεβλήθη του παραδείσου; Εφ’ όσον αυτό είναι μια πραγματικότης με ποία λογική αποκλείεις τον πόνον μετά τον θάνατον για τον άσεβη, που απήλθε του κόσμου τούτου αμετανόητος;

14. Μη αναβάλεις την μετάνοια και την σωτηρία σου
Αδελφέ μου, ετοίμασε χωρίς αναβολή την καρδία σου να δεχθεί και καλλιεργήοη αποδοτικά τον εξ αποκαλύψεως δοθέντα στον άνθρωπο λόγον του θεού, πρόσπεοον εις τον δημιουργόν Κύριον, θεόν αληθινόν και σωτήρα του κόσμου, «Όστις θέλει πάντας ανθρώπους σωθήναι και εις επίγνωσιν αληθείας ελθείν» (Α ‘ Τιμ. 2, 4), ζητεί με πίστη, υπομονή και ελπίδα το έλεος Του για να σε ανάπαυση από τον ζυγό της δουλείας εις την αμαρτία σύμφωνα με την πρόσκληση που απευθύνει, «Δεύτε προς με πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω υμάς» (Ματθ. 11,28) και μη κακομεταχειρίζεσαι το θειο δώρο που έλαβες, την εσωτερική ελευθερία να επιλέξεις μεταξύ αγαθού και κακού, υπακοής και ανυπακοής στο θέλημα του θεού και κατά συνέπεια, ζωής και πνευματικού θανάτου, σωτηρίας και κολάσεως, γιατί θα είσαι υπεύθυνος για τα έργα σου και την κατάσταση στην οποία θα περιέλθεις.
Εφ’ όσον λοιπόν έχεις τις ιδικές σου ευθύνες για την κακή χρήση της εσωτερικής ελευθερίας με την οποία έχεις προικισθεί από τον Δημιουργόν σου αλλά και της κοινωνικής και πολιτικής τοιαύτης που απολαμβάνεις ως πολίτης ενός Κράτους και ως μέλος της όλης ανθρωπινής κοινωνίας και θα κριθής κατά τα έργα σου από τον δίκαιο κριτή που «ερευνά, νεφρούς και καρδίας» (γνωρίζει και τους κρυφούς λογισμούς και επιθυμίες του ανθρώπου), (Άποκ. 2, 23), τότε φρόντισε αδελφέ μου με θερμό ενδιαφέρον και χωρίς αναβολή να κατανόησης και επιδίωξης το αιώνιο συμφέρον σου που επιτυγχάνεται με την εφαρμογή του θελήματος του θεού, δηλαδή την υπακοή στις εντολές Του που πρέπει να φροντίσεις να μαθαίνεις, για να λαβής έτσι την Χάριν Του, που παρέχεται στους αγωνιζόμενους τον καλό αγώνα με μετάνοια; άσκηση, προσοχή, αγάπη και συμμετοχή στα θεία μυστήρια και στη λατρεία γενικώς της απηλλαγμένης από κακοδοξίες και πλάνες ‘Ορθοδόξου Χριστιανικής Εκκλησίας, της κιβωτού αυτής της σωτηρίας από τον κατακλυσμό της αμαρτίας και γίνεις κληρονόμος της βασιλείας των ουρανών, που έχει ετοιμαστεί από καταβολής κόσμου υπό του Τριαδικού θεού του ελέους, της δικαιοσύνης και της αγάπης, στον οποίο ανήκει το κράτος, ή βασιλεία, ή δύναμις και ή δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αρχιμ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Β. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
Ελάχιστος δούλος Κυρίου
ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ
1. Ηδύνατο ό άνθρωπος να σωθεί χωρίς την ενανθρώπησιν του Υιού και Λόγου του θεού; εκ σελ. 234
2. Περί Ταυτότητος
3. Περί Παιδείας
4. Περί Σημαίας και Σημαιοφόρου
5. Περί της θέσεως της γυναικός έναντι του ανδρός κατά την Ορθόδοξο Χριστιανική Εκκλησία και Περί φόβου θεού, εκ σελ 64
6. Περί Εξομολογήσεως (Συμβολή εις τον ορθόν τρόπον εξομολογήσεως), εκ σελ 72
7. Ελληνική Ορθόδοξος Χριστιανική Αντίστασης, εκ σελ. 32

Το παρόν διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ

ΕΚΔΟΣΗ 17η

ΑΘΗΝΑ 2005

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου