Κυριακή, 12 Αυγούστου 2018

ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΩΝ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ

Άνασσαν Μαρίαν την του παντός, την ελευθερούσα από πάσης ημάς οργής και προς βασιλείαν την άνω οδηγούσαν, την μόνην Θεοτόκον ύμνοις τιμήσωμεν.

Χάριτί Σου θεία, Μήτερ Σεπτή, όντως ωραιώθη η Εικών Σου η θαυμαστή και της δωρεάς Σου παρέχει τας ιάσεις τοις ταύτη προσκυνούσιν και μεγαλύνουσιν.

Πάντας τοις εν θλίψεσιν και κακοίς, εν στενοχωρίαις, εν κινδύνοις και φυλακαίς, Κόρη Παναγία, τη Ση επιστασία, ως Μήτηρ του ελέους σπεύσον διάσωσον.

Νυν της Θεοτόκου τη θαυμαστή και σεπτή Εικόνι καταφύγωμεν οι πιστοί, ίνα λυτρωθώμεν παγίδων και κινδύνων και θείας πληρωθώμεν αγαλλιάσεως.

Και ημάς, Σους δούλους τους ταπεινούς προστρέχοντας, Μήτερ, τω ναώ Σου τω ιερώ πάσης επηρείας εχθρού του ολεθρίου, τη Ση επιστασία σώζε και φύλαττε.

Χαίρε των Αγγέλων η χαρμονή, των εν δυστυχίαις η ταχεία καταφυγή, χαίρε των πιστών Σου η σκέπη και προστάτης, και πάντων εν κινδύνοις, Μήτερ Πανάχραντε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου