Τρίτη, 28 Αυγούστου 2018

ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Άγονον και άκαρπον την ψυχήν, κέκτημαι, Παμμάκαρ, φύλλα μόνον άνευ
καρπών, έρημον απάσης αγαθής εργασίας, Προφήτα, αρετών με δείξον
καρπούμενον.

Βαπτιστά και Πρόδρομε του Χριστού, λύχνε φαεσφόρε, ικετεύω σε
εκτενώς, λύχνον άναψόν μου ψυχής της ταλαιπώρου, εσκοτισμένην ούσαν
συ καταλάμπρυνον.

Δέομαι, Προφήτα και Βαπτιστά, μη με υπερίδης τον ανάξιον πρεσβευτήν,
καταβαπτισθέντα τοις πάθεσι του βίου, και εν βορβόρω όντα συ
εξανάστησον.

Πρέσβευε Προφήτα προς τον Θεόν, υπέρ του λαού σου και ημών των
αμαρτωλών, των καταφευγόντων τη σκέπη σου τη θεία, και ρύσαι πάσης
νόσου και περιστάσεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου