Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2018

Ω ΤΡΙΣΜΑΚΑΡΙΣΤΕ ΣΤΑΥΡΕ - ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Ὦ τρισμακάριστε Σταυρὲ καὶ πανσεβάσμιε, 

Σὲ προσκυνοῦμεν οἱ πιστοὶ καὶ μεγαλύνομεν,

Ἀγαλλόμενοι τῇ θείᾳ σου ἀνυψώσει. 

Ἀλλ᾿ ὡς τρόπαιον καὶ ὅπλον ἀπροσμάχητον,

Περιφρούρει τε καὶ σκέπε τῇ σῇ χάριτι. 

Τοὺς σοὶ κράζοντας· Χαῖρε, Ξύλον μακάριον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου