Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΥΧΗ ΕΙΣ ΜΑΡΑΣΜΟΝ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Προς ενδυνάμωσιν των συνΕλλήνων ορθοδόξων και όλων των δοκιμαζομένων !!!   
Επειδή στους δύσκολους καιρούς που ζούμε την εποχή αυτή, και επειδή τα πράγματα θα γίνουν ακόμη δυσκολότερα πολλοι εξ' ημών πέφτουν σε μελαγχολία και θλίψεις τους ταράζουν την ψυχή. Σας στέλνω μία προσευχή που μου εδόθη και την οποία διαβάζω καθημερινώς προς ενίσχυσιν και δύναμιν. Μπορείτε επίσης να την διαβάζετε εσείς και για κάθε άνθρωπο που γνωρίζετε ότι περνά δύσκολα και που φοβάστε μην προβεί σε πράξεις θλιβερές.
Αλήθεια, θα αντλήσετε και θα δόσετε δύναμη.

ΕΥΧΗ ΕΙΣ ΜΑΡΑΣΜΟΝ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
         Κύριε Ιησού Χριστέ Ο Θεός ημών, ο ενέγκας τω κόσμω χαράν μεγάλην τη θεία Γεννήσει σου, και σωτηρίαν τη ενδόξω Αναστάσει σου, ο χύσας το σόν Τίμιον Αίμα εις το αποπλύναι τας αμαρτίας του ανθρώπου, και αναβιώσαι το πνεύμα αυτού. Δέξαι μέ προσερχόμενον τη ση αγαθότητι, και μη βδελύξη με τον αμαρτωλόν, αλλ'επάκουσον της φωνής της δεήσεώς μου, και επίβλεψον τη αφάτω σου φιλανθρωπία επ'εμέ τον δούλον σου και επίστρεψαι την ελπίδα και ευδαιμοίαν εις την ζωήν εμού. Φυγάδευσον απ'εμού το πνεύμα του μαρασμού, το πνεύμα της κατηφείας και μελαγχολίας τη σή χάριτι. Και ει προήλθε υπό σπίλου της αμαρτίας, απόπλυνον τω θείω σου Αίματι, ει υπό ανομίας, απάλειψον τη δικαιοσύνη σου, ει υπό ενοχής, οδήγησον προς μετάνοιαν και συγχώρησιν, ει υπό φόβου, εξέλασον τη σή πιστόσητι, ει υπό οργής και εχθρότητος αντικατάστησον διά πραότητος και αγάπης.
Μη αφίησι την πίστιν μου ταλαντεύσαι, την ελπίδα μου, απολέσθαι, το θάρρος μου επί σε εκλέιψη. Φώτισον το σκότος της ψυχής μου, διάλυσον τον ζόφον της απογνώσεως ός περιέβαλεν με, βεβαίωσον το φρόνημα μου, έπαρον το πνεύμα μου, επανάγαγε την παρησίαν μου, και άνοιξον τας πύλας της καρδίας μου του επιτρέψαι τον Παράκλητον εκείσε εισελθείν και κατοικήσαι, και κομίσαι ανακαίνησιν και ίασιν τω σώματι και τη ψυχή μου.
Ότι σύ ει ο ιατρός ψυχών και σωμάτων και αναστηλωτής του πνεύματος πάντων ημών, και σοί την δόξαν αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Κύριε! Το όνομα Σου είναι ΑΓΑΠΗ μη με απορρίψεις από Σου δια την αστάθειάν μου!Το όνομα Σου είναι ΔΥΝΑΜΙΣ. Είσαι παντοδύναμος. Ενίσχυσέ με, που είμαι συχνά αδύνατος και πίπτω! Το όνομά Σου είναι ΦΩΣ, φώτισε την ψυχή μου, που σκοτίζεται από επίγεια πάθη! Το όνομά Σου είναι ΕΙΡΗΝΗ. Ειρήνευσε την τεταραγμένη μου ψυχή! Τό όνομά Σου είναι, ΕΛΕΟΣ, μή παύσεις από του να με συγχωρείς και ελεείς ! ΑΜΗΝ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου