Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013

Η ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΛΑΜΨΑΚΟΥ ΤΟΝ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟ ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΗΧΟ ΟΠΤΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Ο Αγιος Παρθενιος επισκοπος Λαμψακου ο Θαυματουργος

(Επειδή 100αδες mhn;ymata παρακάλεσαν αν είναι εύκολο να αναρτήσουμε σε ξεχωριστή σελίδα την παράκληση προς τιμήν του αγίου Παρθενίου, η σελίδα της Σκέπης του Παππού αγίου Θεράποντα, στο Ιεραποστολικό της έργο, χαρίζει στο χριστεπώνυμο πλήρωμα και το κείμενο μαζί με την οπτικοποίηση της παράκλησης, ώστε να μπορούν όλοι, ακούγοντάς την , να την διαβάζουν και να συμμετέχουν.)
Πατήστε το play, ακούστε και παρακολουθήστε το γραπτο κείμενο. 

ερεύς: Ελογητός Θεός μν πάντοτε, νν καί εί καί ες τούς αώνας τν αώνων.

ναγνώστης: μήν.
Δόξα σοί, Θεός μν, δόξα σοί.
Βασιλε
Οράνιε, Παράκλητε, τό Πνεμα τς ληθείας, πανταχο παρών καί τά πάντα πληρν, θησαυρός τν γαθν καί ζως χορηγός, λθέ καί σκήνωσον ν μίν καί καθάρισον μς πό πάσης κηλίδος καί σσον, γαθέ τάς ψυχς μν.

γιος Θεός, γιος σχυρός, γιος θάνατος λέησον μς. (τρες φορές)

Δόξα Πατρί καί Υἱῶ καί γίω Πνεύματι.
Καί ν
ν καί εί καί ες τούς αώνας τν αώνων. μήν.

Παναγία τριάς, λέησον μς. Κύριε λάσθητι τας μαρτίαις μν. Δέσποτα, συγχώρισον τάς νομίας μίν. γιε, πισκεψε καί ασαι τάς σθενείας μν, νεκεν το νόματός σου.

Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.

Δόξα Πατρί καί Υἱῶ καί γίω Πνεύματι.
Καί ν
ν καί εί καί ες τούς αώνας τν αώνων. μήν.

Πάτερ μν, ν τος ορανος, γιασθήτω τό νομά Σου, λθέτω βασιλεία Σου, γεννηθήτω τό θέλημά Σου ς ν ορανό καί πί τς γής. Τόν ρτον μν τόν πιούσιον δός μίν σήμερον, καί φες μίν τά φειλήματα μν, ς καί μες φίεμεν τος φειλέταις μν, καί μή εσενέγκης μς ες πειρασμόν λλά ρύσαι μς πό το πονηρο.

Ψαλμός ρμβ΄ (142)

Κύριε, ε
σάκουσον τς προσευχς μου, νώτισαι τήν δέησίν μου ν τή ληθεία σου, εσάκουσόν μου ν τή δικαιοσύνη σού καί μή εσέλθης ες κρίσιν μετά το δούλου σου, τι ο δικαιωθήσεται νώπιόν σου πς ζν. τι κατεδίωξεν χθρός τήν ψυχήν μου, ταπείνωσεν ες γν τήν ζωήν μου, κάθισε μέ ν σκοτεινος ς νεκρούς αἰῶνος καί κηδίασεν π μέ τό πνεμά μου, ν μοί ταράχθη καρδία μου. μνήσθην μερν ρχαίων, μελέτησα ν πάσι τος ργοις σου, ν ποιήμασι τν χειρν σου μελέτων. διεπέτασα πρός σέ τάς χεράς μου, ψυχή μου ς γ νυδρος σοί. Ταχύ εσάκουσόν μου, Κύριε, ξέλιπε τό πνεμά μου μή ποστρέψης τό πρόσωπόν σου π μο, καί μοιωθήσομαι τος καταβαίνουσιν ες λάκκον. κουστόν ποίησον μοί τό πρωί τό λεός σου, τι πί σο λπισα γνώρισον μοί, Κύριε, δόν, ν πορεύσομαι, τι πρός σέ ρα τήν ψυχήν μού ξελού μέ κ τν χθρν μου, Κύριε, τι πρός σέ κατέφυγον. δίδαξον μέ το ποιεν τό θέλημά σου, τι σύ ε Θεός μού τό πνεμά σου τό γαθόν δηγήσει μέ ν γ εθεία. 
νεκεν το νόματός σου, Κύριε, ζήσεις μέ, ν τή δικαιοσύνη σου ξάξεις κ θλίψεως τήν ψυχήν μου καί ν τ λέει σου ξολοθρεύσεις τούς χθρούς μου καί πολες πάντας τούς θλίβοντας τήν ψυχήν μου, τι γώ δολός σου εμι.


Θεός Κύριος, καί
πέφανεν μίν, ελογημένος ρχόμενος ν νόματι Κυρίου.


Ετα τά παρόντα Τροπάρια.
χος δ΄. ψωθες ν τ Σταυρ.


ς εράρχης το Χριστο θεοφόρος, πλουσίαν χάριν παρ' ατο κομίσω, το νεργεν παράδοξα Παρθένιε· θεν τας πρεσβείαις σου, πολυτρόπων κινδύνων, καί παντοίων θλίψεων, καί δαιμόνων μανίας, φύλαττε Πάτερ παντας μς, τούς σέ μεσίτην, πρός Κύριον χοντας. 


Δόξα Πατρί καί Υ
ἱῶ καί γίω Πνεύματι.
Καί ν
ν καί εί καί ες τούς αώνας τν αώνων. μήν.

Θεοτοκίον.
Ο
σιωπήσομεν πότε, Θεοτόκε, τά, δυναστείας σου λαλεν ο ναξιοι ε μή γάρ σύ προίστασο πρεσβεύουσα, τίς μς ρρύσατο κ τοσούτων κινδύνων; Τίς δέ διεφύλαξεν ως νν λευθέρους; Οκ ποστμεν, Δέσποινα, κ σού σούς γάρ δούλους σώζεις εί, κ παντοίων δεινν. 


Ψαλμός ν΄ (50)
λέησον μέ, Θεός, κατά τό μέγα λεός σου καί κατά τό πλθος τν οκτιρμν σου ξάλειψον τό νόμημα μου επί πλεον πλνον μέ πό τς νομίας μου καί πό τς μαρτίας μο καθάρισον μέ. τι τήν νομίαν μου γώ γινώσκω, καί μαρτία μου νώπιόν μου στι διαπαντός. Σοί μόνω μαρτον καί τό πονηρόν νώπιόν σου ποίησα, πως ν δικαιωθς ν τος λόγοις σου, καί νικήσης ν τ κρίνεσθαι σέ. δού γάρ ν νομίαις συνελήφθην, καί ν μαρτίαις κίσσησε μέ μήτηρ μου. δού γάρ λήθειαν γάπησας, τά δηλα καί τά κρύφια της σοφίας σου δήλωσας μοί. Ραντιες μέ σσώπω, καί καθαρισθήσομαι, πλυνες μέ, καί πέρ χιόνα λευκανθήσομαι. κουτιες μοί γαλλίασιν καί εφροσύνην, γαλλιάσονται στέα τεταπεινωμένα. ποστρεψον τό πρόσωπόν σου πό τν μαρτιν μου καί πάσας τάς νομίας μου ξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον 
ν μοί, Θεός, καί πνεμα εθές γκαίνισον ν τος γκάτοις μου. Μή πορρίψης μέ πό το προσώπου σου καί τό πνεμά σου τό γιον μή ντανέλης π μο. πόδος μοί τήν γαλλίασιν το σωτηρίου σου καί πνεύματι γεμονικ στήριξον μέ. Διδάξω νόμους τάς δούς σου, καί σεβες πί σέ πιστρέψουσι. Ρύσαι μέ ξ αμάτων Θεός, Θεός τς σωτηρίας μου αγαλλιάσεται γλσσά μου τήν δικαιοσύνην σου. Κύριε, τά χείλη μου νοίξεις, καί τό στόμα μου ναγγελε τήν ανεσίν σου. τι ε θέλησας θυσίαν, δωκα ν ολοκαυτώματα οκ εδοκήσεις. Θυσία τ Θε πνεμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην καί τεταπεινωμένην Θεός οκ ξουδενώσει. γάθυνον, Κύριε, 
ν τή εδοκία σου τήν Σιν, καί οκοδομηθήτω τά τείχη ερουσαλήμ τότε εδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ναφοράν καί λοκαυτώματα τότε νοίσουσιν πί τό θυσιαστήριον σού μόσχους. δή ΄. χος πλ. δ΄. γρν διοδεύσας.
γιέ του Θεο, πρέσβευε πέρ μν.


Παθν νηκέστων τας προσβολας, θλιβόμενος Πάτερ, τή θερμή σου πισκοπ, προστρέχω δεόμενος ρυσθναι, τς χαλεπς μέ Παρθένιε θλίψεως.

γιέ του Θεο, πρέσβευε πέρ μν.


γγέλων συνόμιλος γεγονς, δαιμόνων κακίας, καί πάσης πιβουλς, μς νωτέρους διατήρει, τας σας πρεσβείαις Παρθένιε σιε.

γιέ του Θεο, πρέσβευε πέρ μν.


Θεράπευσον Πάτερ ς συμπαθής, μν τήν δύνη, τήν συνέχουσαν τήν ζωήν, μν εράρχα καί ερήνην, ατει μίν καί πταισμάτων συγχώρησιν.

περαγία Θεοτόκε σσον μς.


ς Μήτηρ το πάντων Δημιουργο, καί πάντων προστάτις, Θεοτόκε Χριστιανν, προστάτευε πάντοτε Παρθένε, τν διστάκτω ψυχή προσιόντων σοί.
 δή γ΄. Ορανίας ψίδος
γιέ του Θεο, πρέσβευε πέρ μν.


Νοσημάτων ποικίλων, καί χαλεπ
ν θλίψεων, σπερ λυτρώσω θεοφρον, τούς προσιόντας σοί, οτως πάλλαξον, πάσης νάγκης καί λύπης, γιε Παρθένιε, τούς σέ γεραίροντας.


γιέ του Θεο, πρέσβευε πέρ μν.

Πρ λόγος σου φθη, ς ληθς σιε, φλέγων τν δαιμόνων τά σμήνη, δυνάμει κρείττονι· θεν καταφλεξον, τήν τν παθν μν λην, νθραξι Παρθένιε, τς προστασίας σου.

γιέ του Θεο, πρέσβευε πέρ μν.


περίτρεπτον τεχος, καί ρραγές ρεισμα, καί καταφυγή ν ναγκαις, καί περιστάσεσι, γενού Παρθένιε, τος λοτρόπω καρδία σπεύδουσι κάστοτε, τή ντιλήψει σου.

περαγία Θεοτόκε σσον μς,


Ράβδος φθης γία, νθος Χριστόν φέρουσα, σπερ σαΐας προέφη, γίω Πνεύματι, Κόρη Πανύμνητε· διο τή σή εωδία, τό δυσδες σκέδασον, τς διανοίας μου.

Διασωσον θαυματουργέ εράρχα πάσης νάγκης, καί μανίας το πονηρο πολεμήτορος, τούς σέ τιμώντας Παρθένιε θεοφόρε.

πιβλεψον ν εμενεία πανύμνητε Θεοτόκε, πί τήν μήν χαλεπήν του σώματος κάκωσιν, καί ασαι τς ψυχς μου τό λγος.

Ατησις καί τό Κάθισμα.
χος β΄ Πρεσβεία θερμή

Λαμψάκου ποιμήν, δείχθης νθεώτατος, καί πάντας σοφέ, ξέπληξας τος θαύμασι· καί νν Πάτερ προΐστασο, τν θερμς προσιόντων τή σκέπη σου, καί τόν Σωτήρα δυσώπει εί, διδόναι μίν πταισμάτων φεσιν.
 δή δ΄ Εσακήκοα Κύριε
γιέ του Θεο, πρέσβευε πέρ μν.


Θείαν χάριν δεξάμενος, ο
άπερ θεράπων Χριστο θερμοτατος, παλλάττειν τήν ζωήν μν, Πάτερ μή λλίπης πάσης θλίψεως.

γιέ του Θεο, πρέσβευε πέρ μν.


πωδύνων κακώσεων, λύτρωσαι Παρθένιε τή πρεσβεία σου, τούς προστάτην καί μεσίτην σέ, κεκτημένους Πάτερ πρός τόν Κύριον.

γιέ του Θεο, πρέσβευε πέρ μν.


Νεκρωθέντας ς γειρας, τή ζωοποι ντεύξει σου σιε, οτω ζώωσον Παρθένιε, νεκρωθείσαν Πάτερ τήν καρδίαν μου.

περαγία Θεοτόκε σσον μς.


ησον τόν πανάγαθον, ν καταλήπτως Κόρη, κύησας, καθικέτευε δωρήσασθαι, τν πλημμελημάτων μίν φεσιν.
  

δή ΄ Φώτισαν μς
γιέ του Θεο, πρέσβευε πέρ μν.


χοντες τήν σήν, προστασίαν ο πτοούμεθα, τν δαιμόνων καθ' μν τάς προσβολς· διά τοτο σο προστρέχομεν Παρθένιε.

γιέ του Θεο, πρέσβευε πέρ μν.


στραψας ς φς, καί κτίσι τν θαυμάτων σου, διαλύεις τήν σκοτόμαιναν εί, τν παθν μν Παρθένιε πανθαύμαστε. 


γιέ του Θεο, πρέσβευε πέρ μν.

Μέγας ρωγός, νεδείχθης μν γιε· διά τοτο σου δεόμεθα θερμς· ξελού μς στενώσεων καί θλίψεων.

περαγία Θεοτόκε σσον μς.


χραντε γνή, Θεοτόκε ειπάρθενε, ξελού μς παντοίων πειρασμν, οα Μήτηρ το Θεο μν φιλάγαθος.
 


δή στ΄ Τήν δέησιν
γιέ του Θεο, πρέσβευε πέρ μν.


Σωμάτων,
ασαι Πάτερ τούς πόνους, τν πρός σέ μετά σπουδς προσιόντων, καί τν ψυχν θυμίας τό βάρος, τό καταθλβον μς πικούφισον, Παρθένιε θαυματουργέ, τή θερμή σου πρεσβεία πρός Κύριον.

γιέ του Θεο, πρέσβευε πέρ μν.


Ρυσθναι, τς το χθρο κακουργίας, καί πάσης πειλς καί μανίας, καί πικροτάτων μς συμπτωμάτων, Χριστόν δυσώπει παμμάκαρ Παρθένιε· τι μεγίστην πρός ατόν,παρρησίαν πλουτες ερώτατε.

γιέ του Θεο, πρέσβευε πέρ μν.


πάρχων, θεοειδς εράρχης, νεδείχθης τν πασχόντων προστάτης, καί θλιβομένων θερμός ντιλήπτωρ, καί λατήρ τν δαιμόνων Παρθένιε· διο τς σς δίδου μίν,ρωγς καθ' κάστην τάς χάριτας.

περαγία Θεοτόκε σσον μς.


Σέ πάντες, καταφυγήν ν ναγκαις, καί βοήθειαν Παρθένιε πλουτοντες, πάσης νάγκης ν βίω καί ζάλης, τή χάριτί σου ταχέως λυτρούμεθα, θεοκυτορ Μαριάμ· διά τοτο εί σέ δοξάζομεν.

Διασωσον θαυματουργέ εράρχα πάσης νάγκης, καί μανίας το πονηρο πολεμήτορος, τούς σέ τιμώντας Παρθένιε θεοφόρε.

χραντε διά λόγου τόν Λόγον νερμηνεύτως, π' σχάτων τν μερν τεκοσα δυσώπησον, ς χουσα μητρικήν παρρησίαν.
  Α
τησις καί τό Κοντάκιον

χος β΄. Τος τν αμάτων σου
Το
ς τν θαυμάτων σου, Πάτερ, πυρσεύμασιν, ποδιώκεις παθν τήν σκοτόμαιναν καί ρσιν καί χάριν οράνιον, καί εφροσύνην παρέχεις Παρθένιε, μίν τος κ πόθου τιμσι σέ.

Προκείμενον

Ο
ερες σου Κύριε νδύσονται δικαιοσύνην καί ο σιοί σου γαλλιάσονται.
Στίχος: Μακάριος νήρ φοβούμενος τόν Κύριον.

Ε
αγγέλιον. κ το κατά Ματθαον.

Τ καιρ κείνω, προσκαλεσάμενος ησος τούς δώδεκα μαθητς ατο, δωκεν ατος ξουσίαν κατά πνευμάτων καθάρτων, στε κβάλλειν ατά, καί θεραπεύειν πάσαν νόσον καί πάσαν μαλακίαν. Τούτους πέστειλεν ησος, παραγγείλας ατος λέγων· Ες δόν θνν μή πέλθητε, καί ες πόλιν Σαμαρειτν μή εσέλθητε. Πορεύεσθε δέ μλλον πρός τά πρόβατα τά πολωλότα οκου σραήλ. Πορευόμενοι δέ κηρύσσετε, λέγοντες, τι γγικεν βασιλεία τν ορανν. σθενοντας θεραπεύετε, λεπρούς καθαρίζετε, νεκρούς γείρετε, δαιμόνια κβάλλετε· δωρεάν λάβετε, δωρεάν δότε.
Δόξα Πατρί καί Υ
ἱῶ καί γίω Πνεύματι.


Τα
ς το εράρχου πρεσβείαις, λεμον, ξάλειψον τά πλήθη, τν μν γκλημάτων.

Καί νν καί εί καί ες τούς αώνας τν αώνων. μήν.


Τας τς Θεοτόκου πρεσβείαις, λεμον, ξάλειψον τά πλήθη, τν μν γκλημάτων.

Στίχος:
λεμον, λέησον μέ Θεός κατά τό μέγα λεός σου καί κατά τό πλθος τν οκτιρμν σου ξάλειψον τό νόμημά μου.

Προσόμοιον.
χος πλ. β΄. λην ποθέμενοι

Θαύμασιν
κόσμησας, τήν σήν ζωήν εράρχα, καί πολλούς διέσωσας, λύμης το λάστορος ς φιλάγαθος δαψιλς πάσι γάρ, νέμεις τάς άσεις· διά τοτο σου δεόμεθα. ασαι γιε, τς ψυχς μν τήν κατήφειαν, καί χθος τό τν θλίψεων, θάττον φ' μν διασκέδασον, ερήνην παρέχων, μίν καί εφροσύνην ληθ, Πάτερ παμμάκαρ Παρθένιε, τας σας ντιλήψεσι.
ερεύς: 


Σ
σον Θεός τόν λαόν σου καί ελόγησον τήν κληρονομίαν σού πισκεψαι τόν κόσμον σου ν λέει καί οκτιρμος. ψωσον κέρας Χριστιανν ρθοδόξων καί καταπεμψον φ’ μς τά λέη σου τά πλούσια πρεσβείαις τς παναχράντου Δεσποίνης μν Θεοτόκου καί ειπαρθένου Μαρίας δυνάμει το Τιμίου καί Ζωοποιο Σταυρού προστασίαις τν τιμίων πουρανίων Δυνάμεων σωμάτων κεσίαις το Τιμίου καί νδόξου Προφήτου, Προδρόμου καί Βαπτιστο ωάννου  τν γίων νδόξων καί πανευφήμων ποστόλων τν ν γίοις Πατέρων μν, μεγάλων εραρχν καί οκουμενικν διδασκάλων Βασιλείου το Μεγάλου, Γρηγορίου το Θεολόγου καί ωάννου το Χρυσοστόμου, θανασίου καί 
Κυρίλλου,
ωάννου το λεήμμονος, πατριαρχν λεξανδρείας. Νικολάου το ν Μύροις, Σπυρίδωνος πισκόπου Τριμυθοντος, τν Θαυματουργών τν γίων νδόξων μεγαλομαρτύρων Γεωργίου το Τροπαιοφόρου, Δημητρίου το Μυροβλήτου, Θεοδώρων Τύρωνος καί Στρατηλάτου, τν ερομαρτύρων Χαραλάμπους καί λευθερίου, τν γίων νδόξων καί καλλινίκων Μαρτύρων. Τν σίων καί θεοφόρων Πατέρων μν. Τν γίων καί δικαίων θεοπατόρων ωακείμ καί ’ννης. Το σίου Παρθενίου το θαυματουργο πισκόπου Λαμψάκου, καί πάντων σου τν γίων. κετεύομεν σέ, μόνε πολυέλεε Κύριε. πάκουσον μν τν μαρτωλν δεομένων σου καί λέησον μς.
  

δή ζ΄. Ο κ τς ουδαίας
γιέ του Θεο, πρέσβευε πέρ μν.


καθάρτων πνευμάτων, ς καθελες παμμάκαρ πάσαν τήν δύναμιν, οτω τς πήρειας, ατν τς λεθρίου, σινες διαφύλαττε, Παρθένιε θαυμαστέ, τούς σέ μνολογοντας.

γιέ του Θεο, πρέσβευε πέρ μν.


λασμόν μίν ατει, καί δεινν συντριμμάτων τήν πανόρθωσιν, καί βίου επραγίαν, καί πάσαν ελογίαν, κ Θεο Πάτερ σιε, τος προσιούσιν εί, τή σή σεπτή πρεσβεία.

γιέ του Θεο, πρέσβευε πέρ μν.


Γεωργεν μετανοίας, τούς καρπούς μέ νίσχυσov Πάτερ σιε, ς ν τς μαρτίας, κφύγω τήν πάτην, καί ζως τύχω κρείττονος, Παρθένιε ερέ, διά τν πρεσβειν σου.

περαγία Θεοτόκε σσον μς.


ν γκάλαις κρατοσα, σπερ νήπιον Κόρη τov περίληπτον, χειρν μέ το Βελίαρ, πάλλαξον ν τάχει, καί Θε μέ οκείωσαι, δί’ ναρέτου ζως, Παρθένε Θεοτόκε.δή ΄. Τόν Βασιλέα
γιέ του Θεο, πρέσβευε πέρ μν.


Ρύσαι μέ, τ
ς το χθρο δυναστείας, καί καταύγασον φωτί τς μετανοίας, τήν μαυρωθεσαν, Παρθένιε ψυχήν μου.

γιέ του Θεο, πρέσβευε πέρ μν.


πό σκανδάλων, καί μαγγανείας καί πλάνης, διαφύλαττε Παρθένιε τρώτους, τούς πιζητοντας, τήν σήν πιστασίαν.

γιέ του Θεο, πρέσβευε πέρ μν.


Σωματικν μέ, καί ψυχικν νοσημάτων, τήρει τρωτον Παρθένιε παμμάκαρ, καρκίνου πάθος, τ λόγω θεραπεύσας.

περαγία Θεοτόκε σσον μς.


ασαι Κόρη, τήν σθενοσαν ψυχήν μου, δεινος πάθεσι καί πλείσταις μαρτίαις, να σέ δοξάζω τήν Κεχαριτωμένην.
 

δή θ΄. Κυρίως Θεοτόκον
γιέ του Θεο, πρέσβευε πέρ μν.


Μεγίστων θαυμασίων, α
τουργός πάρχων, μή διαλίπης παρέχειν κάστοτε, νί κάστη Παρθένιε τά ατήματα.

γιέ του Θεο, πρέσβευε πέρ μν.


θεος τς Λαμψάκου, καί κλεινός ποιμάντωρ, θαυματουργέ εράρχα Παρθένιε, πέρ μν τήν Τριάδα εί κέτευε.

γιέ του Θεο, πρέσβευε πέρ μν.


ψίστου νν τ θρόνω, παρεστς παμμάκαρ, κετηρίους παύστως προσάγαγε, πέρ πάντων δεήσεις τν εφημούντων σέ.

περαγία Θεοτόκε σσον μς.


πέρτερον τόν νον μου, δεξον τν γηΐνων, ς περτέρα πάσης της κτίσεως, Θεοκυτορ Παρθένε να δοξάζω σέ.
 
 

ξιον στίν ς ληθς, μακαρίζειν σέ τήν Θεοτόκον, τήν ειμακάριστον καί παναμώμητον καί μητέρα το Θεο μν. Τήν τιμιωτέραν τν Χερουβίμ καί νδοξοτέραν συγκρίτως τν Σεραφίμ, τήν διαφθόρως Θεόν Λόγον τεκοσαν τήν ντως Θεοτόκον σέ μεγαλύνομεν.

Καί τά Μεγαλυνάρια

Χαίροις τ
ς Λαμψάκου θεος πύρσος, καταπυρσεύων, ν τος θαύμασι πάσαν γν· χαίροις διώκων, παθν καί νοσημάτων, καί τν δαιμόνων ζόφον, Πάτερ Παρθένιε.

Θεος νεδείχθης ρχιερεύς, λαμπρότητι βίου, διαλάμπων πό παιδός, καί τος θαύμασί σου, πολλούς εεργετήσας, ξίως δοξάσθης, Πάτερ Παρθένιε.

Ρύσαι μαγγανείας τς χαλεπς, καί πάσης μαγείας, νεργεία τή το χθρο, καί τρωτον τήρει, μν τόν βίον Πάτερ, κ πάσης πηρείας, το παναλάστορος.

Νόσους θεραπεύεις δυνηρς, καί καρκίνου πάθος, ασάμενος συμπαθς, δίδου μίν ρσιν, ν βίω καί γείαν, Παρθένιε παμμάκαρ, τή ντιλήψει σου. 


Χαίροις
ποστόλων μιμητής, καί ρχιερέων, γκαλλώπισμα ερόν χαίροις τν θαυμάτων, πολυχεύμων κρήνη, Παρθένιε παμμάκαρ, μν βοήθεια.

Μή λλίπης Πάτερ κδυσωπεν, τόν πάντων Δεσπότην, το διδόναι μίν εί, φεσιν πταισμάτων, καί πάσαν επραγίαν, Παρθένιε παμμάκαρ, ς συμπαθέστατος.

Πσαι τν γγέλων α στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου, ποστόλων δωδεκάς, ο γιοι πάντες μετά τς Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν ες τό σωθναι μς.Τό Τρισάγιον
γιος Θεός, γιος σχυρός, γιος θάνατος λέησον μς. (τρες φορές)

Δόξα Πατρί καί Υἱῶ καί γίω Πνεύματι.
Καί νν καί εί καί ες τούς αώνας τν αώνων. μήν.

Παναγία τριάς, λέησον μς. Κύριε λάσθητι τας μαρτίαις μν. Δέσποτα, συγχώρισον τάς νομίας μίν. γιε, πισκεψε καί ασαι τάς σθενείας μν, νεκεν το νόματός σου.

Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.

Δόξα Πατρί καί Υἱῶ καί γίω Πνεύματι.
Καί νν καί εί καί ες τούς αώνας τν αώνων. μήν.

Πάτερ μν, ν τος ορανος, γιασθήτω τό νομά Σου, λθέτω βασιλεία Σου, γεννηθήτω τό θέλημά Σου ς ν ορανό καί πί τς γής. Τόν ρτον μν τόν πιούσιον δός μίν σήμερον, καί φες μίν τά φειλήματα μν, ς καί μες φίεμεν τος φειλέταις μν, καί μή εσενέγκης μς ες πειρασμόν λλά ρύσαι μς πό το πονηρο.

τι σου στίν βασιλεία καί δύναμις καί δόξα, το Πατρός καί το Υο καί το γίου Πνεύματος, νν καί εί καί ες τούς αώνας τν αώνων. μήν.


Τά συνήθη τροπάρια, κτενής καί πόλυσις, μεθ’ ν τό ξης:

χος β΄. τε κ το ξύλου

Θεος εράρχης πεφηνς, καί θαυμάτων πλήθει μπρέψας, Πάτερ Παρθένιε, πάσης περιστάσεως, καί λγηδόνος πίκρας, καί δαιμόνων κακώσεως, καί δολοπλοκίας, καί μαγείας λύτρωσαι, τούς προσιόντας σοί· χεις γάρ πολλήν παρρησίαν, πρός τόν Βασιλέα τν λων, κπληρον πάντων τά ατήματα.χος πλ. δ΄.
Δέσποινα προσδεξαι, τάς δεήσεις τ
ν δούλων σου, καί λύτρωσαι μς, πό πάσης νάγκης καί θλίψεως.


χος β΄.
Τήν πάσαν
λπίδα μου, ες σέ νατίθημι, Μτερ το Θεο, φύλαξον μέ πό τήν σκέπην σου.

ερεύς: Δί’ εχν τν γίων πατέρων μν, Κύριε ησο Χριστέ Θεός, λέησον καί σσον μς. μήν.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου