Σάββατο, 13 Απριλίου 2013

ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

 

ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΕΩΣ 
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ας δούμε τώρα την νεοελληνική απόδοση της ως άνω προφητικής ακροστιχίδος έτσι όπως καταχωρίζεται από την φιλολογική ομάδα των εκδόσεων «Πάπυρος»:
 
 

Ι δρώτα θα εξάγη η γη όταν έλθη το σημείον τη κρίσεως

Η γεμών θα έλθη εξ ουρανού δια να κρίνη εις αιώνας.

Σ ύμπαν το γένος των ανθρώπων και τον κόσμον όλον.

Ο ι άνθρωποι, πιστοί και άπιστοι, εις το τέρμα του χρόνου

Ύ ψιστον Θεόν θα ίδουν μαζί με αγίους, όστις θα κρίνη

Σ αρκοφόρων ανθρώπων ψυχάς εις το βήμα του.

 


Χ έρσος όταν κάποτε γίνη όλος ο κόσμος και ακανθώδης,

Ρ ίψουν δε οι θνητοί τα είδωλα και όλον τον πλούτον, και

Ε κκαύση το πυρ γην, ουρανόν και θάλασσαν,

Ι δίως όταν σπάση τας πύλας της αϊδίου ειρκτής,

Σ ε υπέρλαμπρον φως θα έλθη πάσα σαρξ νεκρών,

Τ ους αγίους και ανόμους θα ελέγξη πυρ εις αιώνας.

Ό σα κρυφίως έπραξε θα τα είπη όλα, διότι ο Θεός

Σ τήθη απόκρυφα θ’ ανοίξη με τους φωστήρας.


 
 

Θ ρήνος θα εξέρχεται από όλους και βρυγμός οδόντων,

Έ κλειψις ηλίου και αστερισμών θα γίνη,

Ο υρανόν θα περιτυλίξη και της σελήνης το φως θα χαθή,

Υ ψηλά θα βάλη τας φάραγγας και θα ισοπεδώση τα βουνά.

 

Υ ψώματα φοβερά δεν θα βλέπουν πλέον οι άνθρωποι, αλλά

Ί σα θα είναι τα όρη με τας πεδιάδας και αι θάλασσαι

Ό λαι μη πλωταί• η γη θα είναι καμένη από κεραυνόν,

Σ τείροι θα γίνουν οι παφλάζοντες ποταμοί από τας πηγάς.

 
 

Σ άλπιξ έπειτα θ’ αφήση θρηνώδη φωνήν εξ ουρανού,

Ω ρυομένη δια το βδέλυγμα και τα παθήματα του κόσμου,

Τ ότε δε η γη χαίνουσα θα παρουσιάση Ταρταρώδες χάος,

Η γεμόνες σύμπαντες θα έλθουν εις το βήμα του Θεού.

Ρ εύμα ποταμού πυρός και θείου θα εκκινήση εξ ουρανού.

 
 

Σ ήμα τότε επίσημον δι’ όλους τους θνητούς θα είναι

Τ ο ξύλον των πιστών, ο Σταυρός, το ποθούμενον κέρας,

Α νδρών ευσεβών ζωή, πρόσκομμα του κόσμου φωτίζον με

Ύ δατα τους κλητούς εις δώδεκα πηγάς, και

Ρ άβδος σιδηρά ποιμαίνουσα θα επικρατήση.

Ο ύτος είναι ο περιγραφείς δι’ ακροστιχίδος Θεός ημών,

Σ ωτήρ αθάνατος, βασιλεύς παθών υπέρ ημών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου