Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2019

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ


Η ελληνικότητα της Μακεδονίας στην Καινή Διαθήκη!..

Μία συνοπτική αναφορά διαφόρων χωρίων της Καινής Διαθήκης όπου μιλάει για τις ελληνικές πόλεις, στις οποίες περιόδευσε ο Απόστολος Παύλος, όπου έγραψε και μίλησε ελληνικά με τους Έλληνες της μακεδονικής γης, αμέσως μετά τη θανάτωση του Ιησού Χριστού!..Ανατρέχοντας στα κείμενα της Αγίας Γραφής και μάλιστα εις την Καινή Διαθήκη, το πρώτο που ανακαλύψαμε δεν ήταν μόνον η ελληνική γλώσσα, που καθιστά την Καινή Διαθήκη ένα δημιούργημα των Ελλήνων, αλλά και τα διαδραματιζόμενα γεγονότα που λαμβάνουν σε τόπους ελληνικούς.
Άλλη μία απόδειξη, λοιπόν, ότι η Μακεδονία είναι ελληνική βρίσκεται μέσα στην ίδια την Καινή Διαθήκη όπου τα ιερά πρόσωπα μιλούν, γράφουν και ζουν σε ελληνικές περιοχές.
Ας δούμε, λοιπόν, σε ποια χωρία της Καινής Διαθήκης γίνεται αναφορά περιοχών της ελληνικής Μακεδονίας που περιόδευσε ο Απόστολος Παύλος και έγραψε στην ελληνική και όχι στην … σκοπιανή γλώσσα!

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΣΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ- ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ!

1.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΡΑΞΕΙΣ

Κεφ. 16,9 «Διαβάς εις Μακεδονίαν βοήθησον ημίν».
Κεφ. 16,10 «Ως δε το όραμα είδεν, ευθέως εζητήσαμεν εξελθείν εις την Μακεδονίαν, συμβιβάζοντες ότι προσκέκληται ημάς ο Κύριος ευαγγελίσασθαι αυτούς».
Κεφ. 16,12 «Εκείθέν τε εις Φιλίππους ήτις εστί πρώτη της μερίδος της Μακεδονίας πόλις κολωνία»
Κεφ. 18,5 «Ως δε κατήλθον από της Μακεδονίας ο τε Σίλας και ο Τιμόθεος… ο Παύλος»
Κεφ. 19,21 «΄Εθετο ο Παύλος εν τω πνεύματι διελθών την Μακεδονίαν».
Κεφ. 19,22 «Αποστείλας δε εις την ν των διακονούντων αυτώ Τιμόθεον και Έραστον».
Κεφ. 20,1 «Και ασπασάμενος εξήλθε πορευθήναι εις Μακεδονίαν» (Ο Παύλος).
Κεφ. 20,3 «Εγένετο γνώμη του υποστρέφειν δια Μακεδονίας»

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
Κεφ. 15,26 «Ευδόκησαν γαρ και Αχαϊα κοινωνίαν τινά ποιήσασθαι.»

Α΄ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ
Κεφ. 16,5 «Ελεύσομαι δε προς υμάς όταν ν διέλθω˙ Μακεδονίαν γαρ διέρχομαι».

Β΄ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ
Κεφ. 7,5 «Και γαρ ελθόντων ημών εις Μακεδονίαν».
Κεφ. 8,1 «Γνωρίζω δε υμίν, αδελφοί, την χάριν του Θεού την δεδομένην εν ταις εκκλησίαις της Μακεδονίας».

ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
Κεφ. 4, 15 «΄Οτε εξήλθον από Μακεδονίας»

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ
Κεφ. 1,7 «Ώστε γενέσθαι υμάς τόπους πάσι τοις πιστεύουσιν εν τη Μακεδονία».
Κεφ. 1,8 «Αφ' υμών γαρ εξήχηται ο λόγος του Κυρίου ου μόνον εν τη Μακεδονία και εν τη Αχαΐα, αλλά και εν παντί τόπω».
Κεφ. 4,10 «Εις πάντας τους αδελφούς τους εν όλη τη Μακεδονία»

Α΄ ΤΙΜΟΘΕΟΝ
Κεφ. 1, 3-4 «Πορευόμενος εις Μακεδονίαν ίνα παραγγείλης τισί μη ετεροδιδασκαλείν μηδέ προσέχειν μύθοις και γενεαλογίαις απεράντοις.»

2 ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ

ΠΡΑΞΕΙΣ
Κεφ. 16,9 «Ανήρ τις ην Μακεδών εστώς, παρακαλών αυτόν και λέγων» (Διαβάς εις Μακεδονίαν)
Κεφ. 19,29 «Συναρπάσαντες Γάϊον και Αρίσταρχον Μακεδόνας, συνεκδήμους Παύλου».
Κεφ. 27,2 «Όντος συν ημίν Αριστάρχου Μακεδόνος Θεσσαλονικέως»

Β΄ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ
Κεφ. 9,2 «Οίδα γαρ την προθυμίαν υμών ην υπέρ υμών καυχώμαι Μακεδόσιν».
Κεφ. 9,4 «Μήπως εάν έλθωσι συν εμοί Μακεδόνες και εύρωσιν υμάς απαρασκευάστους».ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ: ΝΕΑΠΟΛΙΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΙ, ΑΜΦΙΠΟΛΙΣ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΒΕΡΟΙΑ.

ΠΡΑΞΕΙΣ
Κεφ. 16, 11-12 «Αναχθέντες ουν από της Τριάδος ευθυδρομήσαμεν εις Σαμοθράκην, τη δε επιούση εις Νεάπολιν εκείθεν τε εις Φιλίππους.
Κεφ. 17,1 «Διοδεύσαντες δε την Αμφίπολιν και Απολλωνίαν ήλθον εις Θεσσαλονίκην»
Κεφ. 17,10 «Οι δε αδελφοί ευθέως δια της νυκτός εξέπεμψαν τον τε Παύλον και τον Σίλαν εις Βέροιαν».
Κεφ. 17,11 «Ούτοι δε ήσαν ευγενέστεροι των εν Θεσσαλονίκη».
Κεφ. 17,13 «Ως δε έγνωσαν οι από της Θεσσαλονίκης Ιουδαίοι ότι και εν τη Βέροια κατηγγέλη υπό του Παύλου ο λόγος του Θεού».
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
Κεφ. 1,1 «Παύλος και Σιλουανός και Τιμόθεος τη εκκλησία Θεσσαλονικέων»
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β’
Κεφ. 1,1 «Παύλος και Σιλουανός και Τιμόθεος τη εκκλησία Θεσσαλονικέων»

Ας κλείσωμεν τώρα με το Κοράνιο, έτσι όπως ακριβώς μας το παρουσιάζει ο πρώην υπουργός Βορείου Ελλάδος ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΜΑΡΤΗΣ εις το βιβλίο του: «Η πλαστογράφησις της Ιστορίας της Μακεδονίας».

«ΚΟΡΑΝΙΟ- ΜΩΑΜΕΘ
».

Ο Μέγας Αλέξανδρος αναφέρεται και από τον Μωάμεθ εις το Κοράνιο, όπου συγκαταλέγεται μεταξύ των προφητών και τον αποκαλεί Ζουλ- Καρνέϊν.
Κεφάλαιο 18 του Κορανίου : Το στάδιο – αλ καφχ- η σπηλιά Μέκκα εις 110 εδάφια.
«Θα σε ρωτήσουν αναφορικά με τον Ζουλ- Καρνέϊν (τον δικέρατο βασιλιά). Να πης: Θα σας απαγγείλω κάτι από την ιστορία του».
«Είχαμε στήσει την δύναμή του πάνω στη γη και του δώσαμε τον τρόπο και τα μέσα για κάθε σκοπό».
«Κάποιο (τέτοιο) δρόμο ακολούθησε».
«Μέχρις ότου έφθασε εκεί που δύει ο ήλιος, τον βρήκε να βασιλεύη σε μία πηγή από πυρωμένο νερό. Δίπλα της βρήκε έναν λαό (και τότε) είπαμε, Ζουλ- Καρνέϊν, εσύ που έχεις δύο κέρατα, έχεις την εξουσία ή να τους τιμωρήσης ή να τους μεταχειριστής με καλοσύνη».
«Είπε: όποιος αδικεί αυτόν θα τιμωρήσω και έπειτα θα επιστρέψω στον κύριο του και εκείνος θα τον τιμωρήση με ανήκουστη τιμωρία».
«Όποιος όμως πιστεύει και κάνει έργα αγαθά θα έχη μια εξαιρετική αμοιβή και εύκολο θα είναι το έργο καθώς διατάζουμε να το εκτελέση».
«Ω Ζουλ- Καρνέϊν (εσύ που είσαι δικέρατος) οι λαοί των Γκογκ και Μαγκόγκ αν σου πληρώσουμε χορήγηση θα μπορέσης να σηκώσης φράγμα ανάμεσα σε μας και σ’ αυτούς».
«Είπε…η δύναμη που έχει εγκαταστήσει σε μένα ο κύριος είναι καλύτερη από την αμοιβή σας…».

Με σεβασμό και τιμή
ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝ. ΣΑΚΚΕΤΟΣ
Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2019

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου