Σάββατο, 4 Μαΐου 2019

ΑΓΙΑ ΞΕΝΙΑ Η ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΗ - ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΑΣ ΞΕΝΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΗΣ

Ἦχος δ'. Ταχὺ προκατάλαβε.

Βαφαίς των αιμάτων σου, φαιδράν στολήν σε αυτή, Ξενία, επέχρωσας, παρισταμένη Χριστώ ως νύμφη πανάσπιλος. Είληφας δε την χάριν, μαγγανείας του λύειν, δαίμονας εκδιώκειν, και τας νόσους ιάσθαι. Ικέτευε εκτενώς, 
υπέρ των ψυχών ημών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου